ro
 
Luni, 08. Martie 2021.

16.09.2020 Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PRIVAT

16.09.2020 anunț

 

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri; PRIVAT

 

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, 0267.316957, miklos.szep@sepsi.ro;

 

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie con- cesionat:  spațiu situat în mun.Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș, nr.3, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia de cabinet medical, având suprafața totală de 40,60 mp;

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 258 din  data de 31.08.2020

 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei;

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.2;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.10.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.10.2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  12.10.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, email:tr.covasna@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.09.2020