ro
 
Sâmbătă, 03. Iunie 2023.

Anunț - Vânzare teren str. Arany János

03.05.2023

ANUNT DE LICITATIE VANZARE

 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, 0267.316957, int.160,  miklos.szep@sepsi.ro;

 Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Imobil care aparţine domeniului privat al Municipiului Sfântu Ghedorghe,  situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Arany János, nr. 12, evidențiat în C.F. nr. 34150 Sfântu Gheorghe, având suprafața de 289,00 mp;

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 30.03.2023.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini;

  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria mun. Sfântu Gheorghe;
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei, situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.2;
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.05.2023, ora 12.00.
  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertel: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.05.2023, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, mail:tr.covasna@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27.04.2023.