ro
 
Miercuri, 19. Iunie 2024.

Anunț publicitar la procedură proprie

28.07.2023

 

 

  1. DENUMIRE SI ADRESE

Municipiul Sfantu Gheorghe

Cod de identificare fiscala: 4404605; Adresa: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 2;

Localitate: Sfantu Gheorghe; Cod Postal: 520008; Tara: Romania; Codul NUTS: RO123 Covasna; Adresa de e-mail: monika.borsos@sepsi.ro; reka.balint@sepsi.ro;

Nr de telefon: +40 267316957; Fax: +40 267316902;

Persoana de contact: Monika Borsos, Bálint Réka;

Adresa web al autorității  contractante(URL): https://www.sfantugheorgheinfo.ro/

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Titlu: „Achiziționarea serviciului de pază, control acces și intervenția la alarmare”

Număr de referință atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4404605_2023_PAAPD1431142

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

Tip de contract: Servicii cuprinse în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016

Descriere contract:

Se solicită serviciului de pază și control acces și intervenția la alarmare cu personal specializat, pentru paza obiectivelor, bunurilor și valorilor respectiv pentru protecția persoanelor.

Acord-cadru încheiat pe o perioada de 3 ani (22.08.2023 – 21.08.2026), încheiat cu un singur operator economic, conform Caietului de sarcini atașat prezentei.

Valoarea estimată: 1.618.586,00 lei fără TVA.

Sursa de finanțare: buget local.

Condiții referitoare la contract:

Acord-cadru încheiat pe o perioadă de 3 ani (22.08.2023 – 21.08.2026), încheiat cu un singur operator economic.

Conform modelului acord-cadru/contract subsecvent atașat prezentei.

Cantitățile minime și maxime estimate care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru:

Cantitatea minimă estimata care ar putea fi solicitata pe durata întregului acord-cadru: - 39.420 ore;

Cantitatea maxima estimata care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: - 78.840 ore.

Valorile estimate ale contractelor subsecvente care urmează a fi încheiate pe toata durata acordului cadru sunt:

- Contract subsecvent nr. 1 – perioada 22.08.2023 -31.12.2023 (cantitatea minima 4.752 ore, cantitatea maxima 9.504 ore);

- Contract subsecvent nr. 2 – perioada 01.01.2024 -31.12.2024 (cantitatea minima 13.140 ore, cantitatea maxima 26.280 ore);

- Contract subsecvent nr. 3 – perioada 01.01.2025 -31.12.2025 (cantitatea minima 13.140 ore, cantitatea maxima 26.280 ore);

- Contract subsecvent nr. 4 – perioada 01.01.2026 -21.08.2026 (cantitatea minima 8.388 ore, cantitatea maxima 16.776 ore).

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 539.528,40 lei fără TVA.

Procedura aplicată: procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică a serviciilor sociale și altor servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Valabilitatea ofertei: 3 luni de la data limită de depunere a ofertelor.

Limba in care trebuie redactate ofertele: limba română.

Termen de depunere oferte: 02.08.2023

Ofertele vor fii transmise la adresele de e-mail: monika.borsos@sepsi.ro; reka.balint@sepsi.ro

  1. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

- licență de funcționare emisă de Ministerul Administrației și Internelor - în copie;

- aviz favorabil pentru funcționarea unui Dispecerat de Monitorizare a Sistemelor de alarma (in conformitate cu art. 53 din Legea 333/2003 coroborat cu art. 90 din HG nr. 301/2012) - in copie;

- Dovada ca ofertantul poate intervenii cu patrule avizate în localitatea Sfântu Gheorghe (județul Covasna) – (Anexa nr. 1b – Dispunerea echipajelor de intervenție ale dispeceratului) – in copie;

- recomandare de la o instituție publica în vederea justificării experienței în domeniu;

- declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016, dacă este cazul vor fi depuse și pentru asociați, subcontractanți.

- Se vor solicita depunerea documentelor justificative, de la ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire:

      - certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traducere autorizata);

      - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie, sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

      - Certificat de atestare fiscala de la bugetul local;

      - Certificat de atestare fiscala de la Bugetul de stat.

  1. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta și documentele pe care le însoțesc trebuie să fie semnate și ștampilate pe fiecare pagină(scanat), sau semnate cu semnătura electronică extinsă.

Modul de prezentare a propunerii tehnice se elaborează in concordanța cu cerințele cuprinse în caietul de sarcini, în așa fel încât să asigure furnizarea tuturor informațiilor necesare evaluării tehnice.

Având în vedere prevederile art. 51 din Legea 98/2016 operatorii economici trebuie să indice faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Se va solicita prezentarea unei declarații in acest sens.

Se solicita prezentarea modelului de acord – cadru, modelului de contract subsecvent semnat cu/fără obiecțiuni.

Modul de prezentare a propunerii financiare:

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare legate de obiectul contractului, și va conține Formularul de oferta – Formular nr. 1, Anexa la Formularul de oferta - CALCULATIE DE PRET pentru TARIF UNITAR OFERTAT reprezentând elementele principale ale propunerii financiare.

Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pentru toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

Termenul până la care se pot solicita clarificări de la autoritatea contractanta este de 3 zile înainte de data de depunere a ofertelor.

Termenul până la care autoritatea contractanta răspunde la solicitările de clarificări este de 2 zile înainte de data de depunere ofertelor.

Se solicită adresa de e-mail al ofertantului, în vederea transmiterii în timp util a eventualelor solicitări de clarificări/răspunsurilor la solicitări de clarificări, dacă este cazul.

 

  1. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

- cel mai bun raport calitate-preț.

Criteriile de atribuire se refera la:

Pondere

Puncte

Componența financiară

1. Prețul ofertei: oferta cu cel mai mic preț va primi punctajul maxim. Algoritm de calcul: cel mai bun preț primește 90 puncte; alte prețuri vor primi: (preț cel mai bun x 90 puncte)/preț n

 

90 %

 

90

Componența tehnică

2. Durata de intervenție: 10 puncte

Durata de intervenție se definește ca timpul în care echipajul mobil de intervenție răspunde unei solicitări făcute de agentul de pază, în condițiile apariției unei situații deosebite. acesta se va exprima în minute.

Ofertele înregistrate ce au înregistrat o durată mai mare de 10 minute vor fi declarate neconforme, iar cele care vor avea o durată sub 5 minute nu vor fi punctate suplimentare.

 

Algoritm de calcul:

- pentru cea mai mica durata acceptată (5 minute) se acordă 10 puncte,

- pentru alte durate de intervenție se acordă punctajul astfel: punctaj durata de intervenție = (durata minimă/durata n)x10

unde durata n = alta durata de intervenție decât cea mai scăzută acceptată

 

În susținerea timpului de intervenție ofertat, ofertantul are obligația de a prezenta orice documente probante cu privire la modul concret în care se va asigura intervenția cu respectarea timpului ofertat, cu prezentarea documentată a resurselor materiale și de personal.

 

10 %

 

 

10

 

TOTAL

100 %

100

Notă: Clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea descrescătoare a punctajelor menționate mai sus, oferta câștigătoare fiind cea clasată pe primul loc, cu punctaj maxim.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Ofertele vor fii transmise la adresa de e-mail: monika.borsos@sepsi.ro, reka.balint@sepsi.ro.

 

Documentația de atribuire:

Caiet de sarcini 2023-2026 paza

Declaratie functii decizie paza

Formulare paza

Model Acord Cadru

Model Contract Subsecvent