ro
 
Marți, 30. Noiembrie 2021.

Anunț de vânzare - Casa "Keresztes"

18.11.2021

ANUNT DE LICITATIE VANZARE

 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, 0267.316957, int.160,  miklos.szep@sepsi.ro;

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Imobil care aparţine domeniului privat al Municipiului Sfântu Ghedorghe,  situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre, nr. 9, compus din: C.F. nr. 25144 teren în suprațață de 204 m2, C.F. nr. 25144-C1 construcție în suprafață construită desfășurată reală de 495 m2; C.F. nr. 25131 teren în suprafață de 309 m2; C.F. nr. 25131 -C1 construcție în suprafață 48 m2;

 

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G.. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2021 cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini;

 

  • Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la Primăria mun. Sfântu Gheorghe;

 

  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

 

  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei, situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.2;

 

  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.2021, ora 12.00.

 

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.12.2021, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.12.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, email:tr.covasna@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.11.2021.