ro
 
Marți, 30. Noiembrie 2021.

Anunț cu privire la intenția de selectare a partenerului / partenerilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

06.11.2020

 

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI
CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015, având în vedere Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivel orașelor cu peste 20.000 locuitori şi Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/GAL SEPSI/2020/9/02/OS9.1, Municipiul Sfântu Gheorghe anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor publici și privaţi, furnizori de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare cu titlul Construire centru comunitar integrat din Őrkő, în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 9: ”Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 "Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)". OS 9.1: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, pentru Proiectele aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Capital Uman – POCU – 2014-2020. Partenerii selectați urmează să furnizeze servicii sociale comunității dezavantajate din zona urbană marginalizată Őrkő în noul centru comunitar integrat, pe baza unor protocoale ce vor fi semnate ulterior finalizării lucrărilor de construire și dotare al centrului.

Anunț selecție parteneri

Anexa 1 - Scrisoare de intenție

Anexa 2 - Declarație de angajament parteneriat

Anexa 3 - Declarație eligibilitate parteneriat

Anexa 4 - Fișa parteneriat

Model acord de parteneriat

16.11.2020: Raport de evaluare

18.11.2020: Raport final de evaluare