ro
 
Marți, 26. Octombrie 2021.

Anunț - Concesionarea unui teren situat în str. Lt. Păiș David

09.07.2021

Anunț

 

  1. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Sfântu Gheorghe, C.U.I. 4404605, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, 0267.316957, int.160, miklos.szep@sepsi.ro;

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  imobil compus dintr-un  teren în suprafață totală de 443 mp situat în mun.Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiș David, FN, aparţinând domeniului privat, în scopul desfășurării de activități economice; Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 121 din  data de 29.04.2021

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei;

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul de relaţii cu publicul, informații, registratură al Primăriei, adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Oltului, nr.2;

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.07.2021, ora 12.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.08.2021, ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  adresa Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.08.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Covasna, adresa mun. Sfântu Gheorghe, str. Kriza János, nr.2, tel.: 0267.311606, fax.: 0267.316053, email:tr.covasna@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.07.2021