Duminică, 16. decembrie 2018

Stimați contribuabili,
Ca urmare a comunicării deciziilor de impunere anuale pentru anul 2018, Vă aducem la cunoștință că aceste decizii constată obligațiile de plată născute cu data de 1 ianuarie 2018, iar plățile efectuate ulterior acestei date rămân valabile!

 

 

Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România


Director: Józsa Emese
Tel.: 0267/316 957 interior 200

E-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro

Şefi de serviciu:

Balog Otto (Serviciul de urmărire, evidenţă, încasare)

Lukáts Mária Veronika (Serviciul de constatare, impunere și control)

 

Număr fax: 0267/311 303

Număr telefon:
Compartimentul de urmarire, evidență, încasare: 0736 883 568
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane juridice: 0736 883 569
Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice: 0736 883 567

Compartimentul de impunere, constatare, control persoane fizice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Impunerea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
•   Identificarea surselor de venit, ţinerea evidenţei contribuabililor persoane fizice
•   Luarea şi scoaterea în/din evidenţă, după caz a clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport
•   Verificarea autenticităţii documentelor prezentate
•   Soluţionarea plângerilor, obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate la actele de control şi impunere
•   Eliberarea adeverinţelor, certificatelor de atestare fiscală

 ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE
•   Cerere Tip ;
•   Extras de carte funciară
•   Buletinul sau Cartea de identitate
În cazul în care moştenitorii vin să solicite un certificat fiscal se va prezenta şi certificatul de deces, actul din care să rezulte gradul de rudenie şi buletinul de identitate al moştenitorului).
După caz, se mai prezintă:
•   Certificat de moştenitor;
•   Certificat de deces;
•   Certificat de naştere;
•   Certificat de căsătorie;
•   Sentinţă de divorţ;
NOTĂ: 
A)   Certificatul fiscal se va elibera,  personal proprietarului, pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz.
B)   În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procură notarială sau împuternicire avocaţială.

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ
•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie; etc.
•   Fişă de înmatriculare; - opţional
•   Cartea de identitate a vehiculului;
•   Certificat de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale locale datorate autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază se afla bunul cumpărat; - dacă este cazul
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

•   Declaraţie de impunere pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice;
•   Contract de vânzare/cumpărare netradus;
•   Contract de vânzare/cumpărare tradus în limba română - traducere legalizată;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport (originală-netradusă, traducere legalizată, cartea emisă de R.A.R.);
•   Fişă de înmatriculare;
•   Chitanţă vamală sau adeverinţă de achitare a taxei vamale;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE ÎN LEASING
•   Declaraţie de impunere: pentru mijloacele de transport deţinute de persoane fizice ;
•   Act de proprietate: contract de leasing;
•   Carte de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletin/Carte de identitate;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR
•  Declaraţie de impunere ;
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)
•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare/cumpărare contract de întreţinere, contract de schimb;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Extras de carte funciară
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)
•   Declaraţie de impunere ;
•   Autorizaţia de constructie şi procesul-verbal de receptie;
•   Autorizatia de demolare si procesul verbal incheiat referitor la suprafata demolata, data terminarii lucrarii;
•   Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

•   Declaraţie de impunere;
•   Act de proprietate: contract vânzare-cumpărare, autorizaţia de construcţie etc.;
•   Contract de inchiriere teren – de la Biroul Patrimoniu
•   Schiţa construcţiei: cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a garajului;
•   Buletin/Carte de identitate

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR
•   Act de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâre judecătorească definitivă, act de partaj şi vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;
•   Declaraţie de la Registrul Agricol atât pentru terenurile situate în intravilan cât şi pentru extravilan pe categorii de folosinţă ;
•   Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT
•   Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport, în două exemplare ;
•   După caz:
Contract de vânzare-cumpărare,
Factură fiscală,
Contract de donaţie,
Adeverinţă de dezmembrare;
•   Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•   Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•   Buletinul/Cartea de identitate a proprietarului

SCUTIRI

PENSIONARI
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Ultimul talon de pensie al proprietarului
•   Adeverinţă privind veniturile realizate, eliberată de ANAF Covasna
Contribuabilii beneficiază de această facilitate, în cazul în care, la data depunerii cererii nu figurează în evidenţele fiscale cu debite restante!
Nu beneficiază de reducere persoanele care au în proprietate clădiri sau terenuri în afara clădirii şi a terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu!
 
PERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRADUL I  DE INVALIDITATE
ACTELE NECESARE
•   Cerere scrisă
•   Copie de pe cartea/buletinul de identitate
•   Certificat medical - copie
•   Certificat de căsătorie – copie – dacă este cazul
•   Extras carte funciară - copie - opţional


TOATE ACTELE SE PREZINTĂ ÎN ORIGINAL ŞI COPIE!  ACTELE ORIGINALE NU SE REŢIN!


 
Biroul de urmărire, evidenţă, încasare


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Atribuţii:
•   Urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor, amenzilor şi a altor venituri ale bugetului local;
•   Stingerea creanţelor bugetului local prin diferite modalităţi de executare silită: poprire, executare silită a bunurilor mobile şi imobile.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor locale:


1. Plata cu numerar:
•   se poate efectua la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun. Sfântu Gheorghe
2. Plata cu ordin de plată:
•   se poate efectua prin banca unde  contribuabilul are cont deschis
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, Primăria
Banca beneficiar: Trezoreria mun.Sfântu Gheorghe
C.U.Î: 4404605
Pentru codul de cont corespunzator plăţii dorite, vă rugăm accesaţi lista cu conturile IBAN
3. Plata cu card:
•   se poate efectua prin intermediul cititorului electronic POS instalat la ghişeul de impozite şi taxe a Primăriei mun.Sfântu Gheorghe
4. Plata prin mandat poştal
5. Plata online


Compartimentul financiar operativ


Contact:
str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
 
Atribuţii:

•   evidenţa operativă la toate capitolele de venituri conform legislaţiei.
•   întocmirea situaţiilor şi rapoartelor periodice;
•   colectarea documentelor necesare dosarului pentru acordarea creditelor bancare;
•   relaţii cu alte instituţii, organizaţii financiare ;
•   ţinerea evidenţei subregistrului datoriei publice;
•   ridicarea şi verificarea documentelor bancare;
•   întocmirea facturilor;
•   efectuarea restituirilor către contribuabili;
•   operarea încasărilor efectuate prin bancă;
•   întocmirea documentaţiilor necesare pentru virarea sumelor datorate altor instituţii.
 

Biroul de impozite şi taxe – persoane juridice


Contact:
str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 

ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR DE PERSOANE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere;
•    În cazul clădirilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF din care rezultă intabularea dreptului de proprietate;  
•    iar în cazul clădirilor dobândite cu titlu de construire: autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie a lucrărilor, extras CF din care rezultă intabularea imobilului construit;
•    în cazul clădirilor demolate: autorizaţia de demolare şi procesul verbal de recepţie la lucrărilor de demolare.
Aceste acte se depun în xerocopie şi se prezintă în original, pentru confruntare;
•    În cazul clădirilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;Certificatul emis de proprietar, prin care se confirmă data înregistrării imobilului în contabilitatea proprietarului, valoarea de inventar al clădirii şi data ultimei reevaluări;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR DE CĂTRE PERSOANELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    În cazul terenurilor aflate în proprietate, actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, contract de schimb, hotărârea AGA privind fuziunea/ divizarea societăţii comerciale, act de adjudecare, extras CF privind imobilul;  
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;
•    În cazul terenurilor concesionate sau închiriate, ori deţinute în administrare: xerocopia contractului de concesiune, închiriere sau actului de predare în administrare, după caz, cu prezentarea originalului, pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie de impunere în două exemplare;
•    Actul de proprietate: contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de leasing financiar, process verbal ;  
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;
•    Certificatul de atestare fiscală privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local al administraţiei publice locale pe raza căruia era declarată anterior cumpărării mijlocul de transport;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
Aceste acte se depun în xerocopie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA/ RADIEREA DIN EVIDENŢĂ AL MIJLOACELOR DE TRANSPORT DE CĂTRE PERSONELE JURIDICE

•    Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă al mijloacelor de transport ;
•     contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală (tradusă în limba română, după caz), contract de donaţie, adeverinţă de dezmembrare;
•    Fişa de înmatriculare a mijlocului de transport;
•    Cartea de identitate a mijlocului de transport;

Aceste acte se depun în copie, cu prezentarea lor în original, pentru confruntare.


ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA ŞI STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

•    Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate;
•    Copia autorizaţiei de construire, cu prezentarea originalului pentru confruntare;
•    Copie certificat de înregistrare la Registrul comerţului al persoanei juridice, cu prezentarea originalului pentru confruntare;


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE

•    Cerere tip eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite şi taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
•    Ultima balanţă de verificare sintetică;
•    Lista mijlocului fix. 

 


Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

PROGRAM:

LUNI – JOI: 8:00 – 18:00


VINERI: 8:00 - 14:00


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
ATRAGE ATENŢIA CONTRIBUABILILOR ASUPRA URMĂTOARELOR PREVEDERI LEGALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană care deţine în proprietate la data de 31 decembrie 2017 clădiri, terenuri sau mijloace de transport, datorează impozit pe tot anul 2018.

Nivelul impozitelor și taxelor locale nu s-a modificat față de anul 2016. Eventualele modificări intervenite se datorează noilor încadrări zonale ale terenurilor, ca urmare a H.C.L. nr. 417/2016.
Se acordă bonificație pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire, pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, în cuantum de 9.9%, în perioada 1 ianuarie- 31 martie. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.
Se menţine obligaţia declarării în termen de 30 de zile al oricărui fapt care naşte modificări ce afectează situaţia fiscală al contribuabilului.

În cazul clădirilor cu destinație nerezidențială sau cu destinație mixtă (rezidențială și nerezidențială) rapoartele de evaluare întocmite de un evaluator autorizat (ANEVAR), document care reflectă valoarea fiscală a clădirii la data de 31 decembrie an anterior, urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie din an curent).
În cazul bunurilor proprietate privată sau publică al statului sau al unității administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire în sarcina titularului dreptului de administrare, folosință sau concesiune. Obligația de plată a taxei pe teren/ pe clădire este lunară.
Sunt supuse impozitării mijloacele de transport înmatriculate sau înregistrate.

Persoanele care au înstrăinat/dobândit mijloace de transport după data de 29.08.2016 vor prezenta, sub sancțiunea neopozabilității față de organul fiscal local, actul de îstrăinare/dobândire încheiat după modelul „Contractul de înstrăinare - dobândire a unui mijloc de transport” (ITL – 054, care se poate descărca de pe www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale), care prezintă avantajul că nu mai trebuie însoțit de un certificat de atestare fiscală, dacă organul fiscal local completează informațiile în cadranul B din tipizat.

Termenele de plată al impozitelor locale este 31 martie, respectiv 30 septembrie an curent.
Termenul de plată al taxei  locale pe teren/pe clădire este data de 25 a lunii următoare nașterii obligației de plată.

Pentru neplata la termen a impozitelor/taxelor se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună/fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local (cum ar fi: pensionarii, veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate) vor prezenta documentele justificative cel târziu până la data de 31 decembrie 2018.

Proprietarii clădirilor cu destinația de locuință, respectiv al locuințelor din blocuri, care au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pentru acordarea scutirii vor prezenta documentele jusitificative până la finele anului anterior celui în care beneficiază de scutire.  

Conform reglementărilor legale în vigoare contribuabilii au posibitatea de a transmite organului fiscal declarații și documente jusitificative prin mijloace electronice de transmitere la distanță, inclusiv pe adresa de e-mail: taxeimpozitelocale@sepsi.ro. În cazul persoanelor juridice e-mail-ul de comunicare trebuie să fie însoțit de semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat digital.   

Totodată vă atragem atenția asupra posibilităților de efectuare plată on-line și consultare situație fiscală prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro, ori prin internet banking la conturile bancare precizate pe pagina oficială al primăriei www.sfantugheorgheinfo.ro/Taxe locale/Conturi IBAN.


Conturi IBAN 

Denumire impozit/taxă Fel contribuabil Nr. cont

Taxă judiciară de timbru

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO86TREZ25621070203XXXXX

Taxă hotelieră

persoane juridice

  RO55TREZ25621120207XXXXX

Impozit pe spectacole

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO14TREZ25621150201XXXXX

Taxe si tarife pt. elib. delic.
(taxă viză autorizaţie )

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO11TREZ25621160203XXXXX

Alte taxe pe utilizare bunurilor
(taxă vehicule lente)

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO07TREZ25621160250XXXXX

Alte impozite şi taxe

 

 

             (Taxă acord unic

persoane fizice şi
persoane juridice

 
   RO55TREZ25621180250XXXXX

              Taxă pt.autorizaţie de construcţii

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxa pt. certificat de urbanism

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă pt. afiş, reclamă, anunţ

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă ocupare domeniu public

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă comisie urbanism

persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă plan situaţie ) persoane fizice şi
persoane juridice

              Taxă parcare curentă fără rezervare lei/loc/zi
               (15 lei)

persoane fizice şi
persoane juridice

 

Venituri din concesiuni

 

 

             (Taxă rate termocentrale

 

  RO29TREZ25621A300530XXXX

              Taxă de închiriere şi concesiune)

 

Venit din recuperarea

 

 

              Cheltuielilor de judecată

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO33TREZ25621330228XXXXX

              Despăgubirilor

persoane fizice şi
persoane juridice

              Imputaţiilor

persoane fizice şi
persoane juridice

Taxă extrajudiciară de timbru

 


           (Taxă timbru

persoane fizice şi
persoane juridice


   RO20TREZ25621340202XXXXX

            Taxă de înmatriculare

persoane fizice şi
persoane juridice

            Taxă examinare

persoane fizice şi
persoane juridice

            Taxă număr provizoriu

persoane fizice şi
persoane juridice

            Taxă pt. viză permis de pescuit şi
             vânătoare)

persoane fizice şi
persoane juridice

Venit din amenzi şi alte sancţiuni

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO55TREZ25621A350102XXXX

Amenzi fiscale

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO44TREZ25621350202XXXXX

Taxe speciale

 

 

           (Taxă Zilele Sfântu Gheorghe

persoane fizice şi
persoane juridice

   RO14TREZ25621360206XXXXX
 

            Taxă sp. salubrizare)

persoane fizice şi
persoane juridice

Impozit pe clădire

persoane fizice

  RO44TREZ2562107020101XXX

Impozit pe teren intravilan

persoane fizice

  RO88TREZ2562107020201XXX

Taxă teren concesionat, închiriat

persoane fizice

 

Impozit pe teren extravilan

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO85TREZ2562107020203XXX

Impozit asupra mij. de transport

persoane fizice

  RO63TREZ2562116020201XXX

Impozit asupra mij. de transport
peste 12 tone

persoane fizice şi
persoane juridice

  RO34TREZ2565033XXX000266

Impozite şi taxe clădiri

persoane juridice

  RO91TREZ2562107020102XXX

Impozit şi taxă terenuri intravilane

persoane juridice

  RO38TREZ2562107020202XXX

Impozit asupra mijloacelor de transport

persoane juridice

  RO13TREZ2562116020202XXX


Nr. cod fiscal: 4404605


Conturi IBAN în format descărcabil

 

 

Taxă parcare cu reședință - persoane fizice și juridice - RO85TREZ256502205X007540

Nr. cod fiscal: 26752503


AnunturiAfişare pagină: 61892Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină