Luni, 13. iulie 2020
Arhivă ştiri
Prevederi legale privind impozitele şi taxele locale din Sfântu Gheorghe pe anul 2015

Se acordă bonificaţie pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2015, a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către persoanele fizice, după cum urmează: până la 28 februarie 10%, iar în perioada 1–31 martie 5%. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local, precum şi contribuabililor persoane juridice care se află în procedura de prevenire al insolvenţei sau în procedura insolvenţei, cu condiţia ca restanţele să fie cuprinse în programul de plată al creanţelor din planul de redresare sau de reorganizare.


Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.


În cazul în care contribuabilul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, Direcţia Finanţe Publice Municipale va proceda la acţiuni de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (poprire, executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile).


În cazul amenzilor contravenţionale, la care nu există posibilitatea executării silite, se vor parcurge procedurile legale în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
În decizia de impunere comunicată nu sunt cuprinse restanţele aflate în sold la 31.12.2014. Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 254, 259 şi 264 din Legea nr. 571/2003, să depună declaraţii la organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii / înstrăinării. Această obligaţie este valabilă şi în cazurile în care se modifică domiciliul contribuabilului sau intervin schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei.


Pentru determinarea stării de fapt fiscale, Direcţia Finanţe Publice Municipale poate solicita informaţii de la contribuabili şi de la alte persoane, poate efectua cercetări la faţa locului şi poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său.


Impozitul/taxa pe clădiri şi terenuri

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri (locuinţă, garaj, etc.), impozitul pe clădire se majorează conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal. Totodată aceste persoane fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului. Sfântu Gheorghe. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia care depăşesc cei 150 mp.


Impozitul pe mijloace de transport
Orice persoană fizică care a dobândit / înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.
Deţinătorii de vehicule care nu se supun înmatriculării şi au fost / vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe datorează un impozit anual, în funcţie de capacitatea cilindrică a vehiculului.


Certificatul de atestare fiscală
Conform art. 113 alineatul (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu completările şi modificările ulterioare, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală către potenţialul cumpărător, prin care să ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa organului fiscal. Actelor de înstrăinare a bunurilor impozabile (terenuri, clădiri, mijloace de transport) se ataşează în mod obligatoriu certificatul de atestare fiscală, care urmează să fie prezentat de către cumpărător organului fiscal la data declarării bunurilor impozabile.
Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceeaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.


Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor
Impozitele şi taxele locale datorate pot fi consultate şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro, în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului electronic este descris pe pagina de web sus-menţionată.


1. Plată cu numerar – la ghişeele Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe situat în str. Oltului nr. 2.


2. Plată cu card şi prin internet

Posesorii de carduri bancare pot achita impozitele şi taxele locale prin intermediul cititorului electronic POS, instalat la ghişeul de impozite şi taxe al Primăriei Mun. Sfântu Gheorghe sau prin intermediul sistemului naţional electronic de plată online cu cardul bancar, a cărui manual de utilizare poate fi consultat pe site-ul  www.ghiseul.ro. Rugăm contribuabilii să se prezinte la sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, în vederea ridicării plicului care conţine adresa cu numele de utilizator şi parola cu care se poate accesa sistemul.


Clienţii băncii OTP pot achita impozitele şi taxele datorate online în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Clienţii altor bănci pot utiliza sistemul e-banking.  Modul de utilizare a sistemului de plată online respectiv conturile IBAN pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe,  www.sfantugheorgheinfo.ro.
 << înapoiAfişare pagină: 11109    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină