Luni, 16. septembrie 2019
Arhivă ştiri
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale pe anul 2013

Se acordă bonificaţie pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2013, a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către persoanele fizice, după cum urmează: până la 28 februarie 10%, iar în perioada 1–31 martie 5%. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În cazul în care contribuabilul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, Direcţia Finanţe Publice Municipale va proceda la acţiuni de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (poprire, executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile).

În cazul amenzilor contravenţionale la care nu există posibilitatea executării silite se va solicita sesizarea instanţei de judecată în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În decizia de impunere comunicată nu sunt cuprinse restanţele aflate în sold la 31.12.2012.

Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 254, 259 şi 264 din Legea nr. 571/2003, să depună declaraţii la organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/înstrăinării. Această obligaţie este valabilă şi în cazurile în care se modifică domiciliul al contribuabilului sau intervin schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei.

Persoane fizice:

Taxa pe clădiri şi terenuri

În temeiul art. 256 alin. (3) din Codul fiscal pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

Pentru determinarea stării de fapt fiscale, Direcţia Finanţe Publice Municipale poate solicita informaţii de la contribuabili şi de la alte persoane, poate efectua cercetări la faţa locului şi poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său.

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădire se majorează conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal. Totodată aceste persoane fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului. Sfântu Gheorghe. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia care depăşesc cei 150 mp.

Impozite pe mijloace de transport

Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.

Deţinătorii de vehicule care nu se supun înmatriculării şi au fost/vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe datorează un impozit anual, în funcţie de capacitatea cilindrică a vehiculului.

Certificatul fiscal

Conform art. 113 alineatul (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu completările şi modificările ulterioare, înstrăinarea unei clădiri, teren sau mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.
 

Persoane juridice:

Taxa pe clădiri şi terenuri

Conform hotărârii consiliului local, cota impozitului pe clădiri în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, este de 20%, iar în cazul clădirilor care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, de 40%. Cotele prevăzute la prezentul aliniat se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

Cota de impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirilor cu destinaţie turistică, ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, în cazul persoanelor juridice, se stabileşte în funcţie de data ultimei reevaluări şi se completează cu un procent de 10%.

Contribuabilii, persoane juridice, care deţin clădiri cu destinaţie turistică, sunt obligaţi să depună o declaraţie pe proprie răspundere, până la data de 31 ianuarie al fiecărui an fiscal, privind funcţionarea sau nefuncţionarea unităţii de cazare în cursul anului fiscal de referinţă.

În temeiul art. 249 alin. (3) şi art. 256 alin. (3) din Codul fiscal pentru clădirile şi/sau terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe clădiri/teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri/teren.

În cazul clădirilor închiriate, la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar şi lucrările au ca rezultat creşterea valorii impozabile a clădirii închiriate cu cel puţin 25%, locatarul are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate, în vederea declarării noi valori impozabile, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor.

Impozite pe mijloace de transport

Orice persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are sediul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.

Deţinătorii de vehicule care nu se supun înmatriculării şi au fost/vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe datorează un impozit anual, în funcţie de capacitatea cilindrică a vehiculului.

Certificatul fiscal

Conform art. 113 alineatul (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu completările şi modificările ulterioare, înstrăinarea unei clădiri, teren sau mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv nu are stinse orice creanţe bugetare locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceeaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.

Modalităţi de plată a impozitelor şi taxelor

Impozitele şi taxele locale datorate pot fi consultate şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro, în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului electronic este descris în acest articol.

1. Plată cu numerar – la ghişeele Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe situat în str. Oltului nr. 2.

2. Plată cu card
Prin intermediul cititorului electronic POS, instalat la ghişeul de impozite aflat la casieria din str. Oltului nr. 2 se pot efectua plăţi cu următoarele tipuri de card: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

3. Plată prin internet
Pentru a putea accesa situaţia taxelor si impozitelor dvs. online, veţi fi nevoit să vă deplasaţi la sediul nostru pentru a depune cererea de acces electronic.

  • Persoane fizice, PFA-uri – prin intermediul sistemului naţional electronic de plată online cu cardul bancar: www.ghiseul.ro. Manualul de utilizare a sistemului poate fi consultat aici. Parola de acces se poate solicita prin completarea şi depunerea acestei cereri.
  • Clienţii băncii OTP – prin intermediul unui sistem integrat de plată  (cerere)
  • Prin e-banking la următoarele conturi IBAN

4. Plată prin ordin de plată
Contribuabilii pot achita taxele şi impozitele locale prin ordin de plată, specificând beneficiarul şi contul corespunzator plăţii dorite.
Banca: Trezoreria Sfântu Gheorghe
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe – Direcţia Finanţe Publice Municipale
C.U.I. 4404605
Cont: consultaţi lista conturilor IBAN

 

Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale: str. Oltului nr. 2, 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România<< înapoiAfişare pagină: 14713    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină