Sâmbătă, 11. iulie 2020
Arhivă ştiri
Îndrumar - impozitele şi taxe locale 2012

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe atrage atenţia contribuabililor asupra următoarelor prevederi legale privind impozitele şi taxele locale.


Bonificaţii şi majorări la plata impozitelor

Se acordă bonificaţie pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2012, a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorată pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, după cum urmează: până la 28 februarie 10%, iar în perioada 1-31 martie 5%. Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu obligaţii restante către bugetul local.

Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În cazul în care contribuabilul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, Direcţia Finanţe Publice Municipale va proceda la acţiuni de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (poprire, executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile).

În decizia de impunere comunicată nu sunt cuprinse restanţele aflate în sold la 31.12.2011.

Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 254, 259 şi 264 din Legea nr.571/2003, să depună declaraţii la organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, sediul, sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ înstrăinării. Această obligaţie este valabilă şi în cazurile în care se modifică domiciliul/sediul fiscal al contribuabilului sau intervin schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei.

Pentru determinarea stării de fapt fiscale, Direcţia Finanţe Publice Municipale poate solicita informaţii de la contribuabili şi de la alte persoane, poate efectua cercetări la faţa locului şi poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său.


Impozitul pe clădire

Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădire se majorează conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal. Totodată aceste persoane fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Finanţe Publice Municipale a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia care depăşesc cei 150 mp.


Impozite pe mijloace de transport

Orice persoană fizică sau persoană juridică ce a dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport are obligaţia să depună declaraţia fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale în a cărui rază de competenţă îşi are domiciliul fiscal, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestui obiect impozabil.

Deţinătorii de mopede şi motocvadricicle care nu se supun înmatriculării şi au fost/vor fi înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe datorează o taxă anuală.

Începând cu anul fiscal 2009 autoturismele de teren din producţie internă sunt încadrate din punctul de vedere al impozitării în categoria autoturisme, în funcţie de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport.
 

Certificatul fiscal

Conform art. 113 alineatul (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, cu completările şi modificările ulterioare, înstrăinarea unei clădiri, teren sau mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.


Modalităţi de plată

Impozitele şi taxele locale datorate pot fi consultate şi pe site-ul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro, în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului electronic este descris pe site.

Impozitele şi taxele locale pot fi achitate în numerar la ghişeul Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe situat în str. Oltului nr. 2. Posesorii de carduri bancare pot achita impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cititorului electronic POS, instalat la ghişeul de impozite şi taxe al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Clienţii băncii OTP pot achita impozitele şi taxele datorate online în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Clienţii altor bănci pot utiliza sistemul e-banking. Modul de utilizare a sistemului de plată online, respectiv conturile IBAN pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sediul Direcţiei Finanţe Publice Municipale

str. Oltului nr 2., 520027 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

 << înapoiAfişare pagină: 5995    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină