Duminică, 25. august 2019
Arhivă ştiri
Informaţii utile privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011

Primăria Sfântu Gheorghe atrage atenţia contribuabililor asupra următoarelor prevederi legale privind impozitele şi taxele locale:

Se acordă bonificaţie pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31.03.2011, a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către persoanele fizice şi juridice, după cum urmează: până la 28 februarie 10%, iar în perioada 1-31 martie 5%. Bonificaţia se acordă contribuabililor, care la data plăţii impozitelor, nu figurează cu obligaţii fiscale restante către bugetul local.


Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.


În cazul în care contribuabilul nu-şi plăteşte de bunăvoie obligaţiile bugetare datorate, Direcţia Finanţe Publice Municipale va proceda la acţiuni de executare silită potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală (poprire, executarea silită a bunurilor mobile şi/sau imobile).


În decizia de impunere comunicată nu sunt cuprinse restanţele aflate în sold la 31.12.2010.


Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 254, 259 şi 264 din Legea nr.571/2003, să depună declaraţii la organele fiscale teritoriale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, sediul, sau se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii/ înstrăinării. Această obligaţie este valabilă şi în cazurile în care se modifică domiciliul/sediul fiscal al contribuabilului sau intervin schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei.


Pentru determinarea stării de fapt fiscale, Direcţia Finanţe Publice Municipale poate solicita informaţii de la contribuabili şi de la alte persoane, poate efectua cercetări la faţa locului şi poate solicita prezenţa contribuabilului la sediul său.


Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri, impozitul pe clădire se majorează conform prevederilor art. 252 din Codul fiscal. Totodată, aceste persoane fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei mun. Sfântu Gheorghe. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiilor de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.


În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceasta care depăşeşte suprafaţa de 150 mp.


Deţinătorii de mopede şi motocvadricicle, vehicule care nu se supun înmatriculării, şi au fost/vor fi înregistrate la Primăria mun. Sfântu Gheorghe, datorează o taxă anuală.


Începând cu anul fiscal 2009 autoturismele de teren din producţie internă sunt încadrate din punctul de vedere al impozitării în categoria autoturisme, în funcţie de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport.


Conform art. 254, 259 şi 264 din Legea nr. 571/2003, cu completările şi modificările ulterioare, înstrăinarea unei clădiri, teren sau mijloc de transport prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra bunului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de Direcţia Finanţe Publice Municipale al Primăriei mun. Sfântu Gheorghe. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.


Pentru eliberarea certificatelor fiscale în regim de urgenţă (în aceeaşi zi sau în termen de 24 ore de la data depunerii cererii) se percepe o taxă specială de urgenţă.


Impozitele şi taxele locale datorate pot fi consultate şi pe site-ul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro, în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Modul de utilizare a sistemului electronic este descris pe site-ul sus-menţionat.


Impozitele şi taxele locale pot fi achitate în numerar la ghişeul Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe situat la sediul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, precum şi în unele perioade, comunicate anticipat, la punctul de lucru din str. Grigore Bălan, Bl. 18, Sc. O.

 

Posesorii de carduri bancare pot achita impozitele şi taxele locale şi prin intermediul cititorului electronic POS, instalat la ghişeul de impozite şi taxe al Primăriei mun. Sfântu Gheorghe.


Clienţii băncii OTP pot achita impozitele şi taxele datorate online în baza unei cereri depuse la registratura Direcţiei Finanţe Publice Municipale. Clienţii altor bănci pot utiliza sistemul e-banking. Modul de utilizare a sistemului de plată online respectiv conturile IBAN pot fi consultate pe site-ul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe, www.sfantugheorgheinfo.ro.
 << înapoiAfişare pagină: 4895    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți


Dragi cetăţeni şi vizitatoriTrimiteţi sugestii
domnului primar
Galerie imagini
Evenimente

Selectati data !
Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină