Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019

DISPOZIŢIA NR. 1078/2019
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


DISPUNE

 


ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 26 septembrie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biserica Evanghelică Lutherană din România - Parohia Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Martin Luther”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Ansamblul de Dansuri “Trei Scaune - Háromszék” din Sfântu Gheorghe în vederea organizării evenimentului cultural „Întâlnirea Dansului şi Muzicii Populare”, Ed. a XXXI-a
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani pentru Parohia Ortodoxă Sfântu Gheorghe VI.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare iluminat public pentru zona de locuit Grigore Bălan - Lázár Mihály - 1 Decembrie 1918 din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii unui contract de concesiune încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ochișan Ghenadia, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării HCL nr. 302/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. IV, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 50361/477/2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reactualizării tabelului nominal cuprinzând ordinea de prioritate pe anul 2019, în vederea atribuirii apartamentelor disponibile, construite din fondul de stat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de prioritate cu solicitanții care au depus cereri pentru locuințe sociale în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii comisiei sociale de reevaluare a beneficiarilor Centrelor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
17. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 20 septembrie 2019.

 PRIMAR

  Antal Árpád-András

CONTRASEMNEZĂ

SECRETAR GENERAL

Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                                     
 << înapoiAfişare pagină: 717    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină