Joi, 28. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 04 septembrie 2019

DISPOZIŢIA NR. 1040/2019
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


DISPUNE


ART. 1.
– Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 04 septembrie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume de bani pentru Parohia Reformată Sfântu Gheorghe III.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe semestrul II al anului 2019, către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea Programului de dezvoltare locală în vederea realizării unui obiectiv de agrement educațional și sportiv în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, IV, V, VI.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2019-2020.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
5. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 30 august 2019.

 

PENTRU PRIMAR

VICEPRIMAR

SZTAKICS ÉVA-JUDIT

CONTRASEMNEZĂ

PENTRU SECRETAR

MORAR EDITH

                                                          


 
 << înapoiAfişare pagină: 159    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină