Luni, 21. octombrie 2019
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 29 august 2019

DISPOZIŢIA NR. 973/2019
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


DISPUNE

 


ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 29 august 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Unitariană Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Dávid Ferenc”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Agrosic Közösségek Közti Társulás” în vederea organizării „Festivalului Deliciilor Dulci” - „Kürtőskalács”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate.
Prezintă:Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situației juridice a drumului de exploatare DE 226/2 situat lângă “Sepsi Arena”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înființării unei Cărți Funciare pentru suprafața de teren, situată în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a locuinței situată pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc C, ap. 2, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Ábrahám László.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acceptării ofertei de donaţie formulată de Asociația Club Sportiv ”SEPSI OSK”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Contractului de lucrări nr. 266/04.01.2019 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 241/2013 privind instituirea normelor de bună gospodărire pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării devizului general aprobat prin HCL nr. 169/2016 pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea clădirii principale, clădire internat şi clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Naţional ”Székely Mikó”, Municipiul Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Lt. Păiş David.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe și servicii” satul Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv „SEPSI-SIC” ”Participarea ACS Sepsi-Sic în competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 2019-2020, juniori și seniori”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al Clubului Sportiv Municipal ”Promovarea sportului de performanță la ramurile sportive practicate la CSM Sfântu Gheorghe: arte marțiale, atletism, gimnastică, handbal, judo, lupte pentru sezonul competițional 2019-2020”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Club Sportiv „EQUITES” în vederea organizării evenimentului „Zilele Sportive Sfântu Gheorghe 2019”, Ediția a XIII-a.
 Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, III, V.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii fondului de regenerare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
21. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 23 august 2019.

 


             PENTRU PRIMAR                                      CONTRASEMNEAZĂ
              VICEPRIMAR                                                      SECRETAR
                  Toth-Birtan Csaba                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


 << înapoiAfişare pagină: 90    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină