Miercuri, 3. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 14 august 2019

DISPOZIŢIA NR. 965/2019

privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local

al Municipiului Sfântu Gheorghe
 


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


DISPUNE


ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 14 august 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.06.2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației aferente anilor 2018, 2019 al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul European Energy Award-Comunitate Sustenabilă (ROEEA).
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării unui ajutor de minimis individual societății TEGA S.A pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale pentru măturat stradal.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr. 4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Sfântu Gheorghe”
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii Municipiului Sfântu Gheorghe din Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe S.A. – Filiala Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii și vânzării acțiunilor deținute.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația „Lármafa” - Lármafa Egyesület în vederea organizării evenimentului ”Întâlnirea țiganilor la Őrkő”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
7. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 09 august 2019.
 


                        PRIMAR                                  CONTRASEMNEAZĂ
Antal Árpád-András                          SECRETAR
                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó<< înapoiAfişare pagină: 754    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină