Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința ordinară din data de 25 iulie 2019

DISPOZIŢIA NR. 886/2019
privind convocarea întrunirii în şedinţă ordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


DISPUNE

 

ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 25 iulie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
   
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorarii cofinanțării proiectului „Extinderea sistemelor de apă și apă uzată în localitățile aparținătoare municipiilor Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc și orașele Covasna, Întorsura Buzăului”, proiect finanțat din economiile rămase pe Programul Operațional Sectorial Mediu.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan și str. Nicolae Bălcescu”, aprobat prin HCL nr. 367/2016.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităților reglementate prin Legea nr. 186/2013, privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, rezidentului SAJGÓ TRANS S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea unei Cărți Funciare pentru suprafața de teren, situat în str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, II, V.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 65657/31.10.2018 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Sepsi – Cardio SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării seviciului de recoltare a exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Sepsi Rekreatív S.A. și Asociaţia Háromszéki Ifjúsági Tanács Egyesület în vederea organizării evenimentului „Festivalul SIC”, Ediția a VI-a.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V, VI.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractului de asistență juridică între Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și Cabinet individual de avocat Ion Iordache, pentru reprezentarea intereselor instituției de cultură în cauza aflată pe rolul Tribunalului Covansa, dosar nr. 1063/119/2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
11. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 19 iulie 2019.

 

PRIMAR      
   Antal Árpád-András

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               


 << înapoiAfişare pagină: 206    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină