Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAȚIE - la ședința extraordinară din data de 15 iulie 2019

DISPOZIŢIA NR. 877/2019
privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe

 


Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a și art. 134 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 


DISPUNE

 


ART. 1. – Se convoacă întrunirea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru data de 15 iulie 2019, ora 14,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de finanțare nr. 12680/25.02.2019/78/20.02.2019 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC, modificată prin Actul adițional nr. 1/2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe a programelor sportive de utilitate publică, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, V, VI.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă rezidențială strada József Attila” Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. II, V.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înfiinţării unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Napsugár” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Ady Endre” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
Se avizează de către comisiile de specialitate nr. I, IV, V.
5. – DIVERSE.
ART. 2. - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția consilierilor locali în format electronic/suport hârtie, în funcție de opțiunea fiecăruia exprimată la începerea mandatului.
ART. 3.
- Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se vor depune la secretarul municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor comisiilor de specialitate.
ART. 4.
– Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin mass-media și va fi afișată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Cu executarea prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe și Compartimentul Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
                   
Sfântu Gheorghe, la 11 iulie 2019.
 


                PENTRU PRIMAR                                  CONTRASEMNEAZĂ
          VICEPRIMAR                                        SECRETAR
                                       Sztakics Éva-Judit                                Kulcsár Tünde-Ildikó       
        
 << înapoiAfişare pagină: 740    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină