Joi, 4. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 NOIEMBRIE 2018

INVITAŢIE
 


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
 


1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2019.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării activităţilor sportive a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unui teren situat pe str. Păiș David nr. 9 din Municipiul Sfântu Gheorghe și vânzarea directă a acestuia către Sebago Mob SRL.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe strada Vânătorilor nr. 9.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate pe strada Vânătorilor nr. 15.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Zorilor nr. 24.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate a unui teren proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Privighetorii nr. 39.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3879/2009, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Filiala Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a locuinței situate pe str. Lázár Mihály, nr. 63, sc. A, ap. 2 Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriașei Dumitrescu Ionela.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri atribuite în scopul construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. Borvíz.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea iniţierii demersurilor legale pentru trecerea monumentului “Semn Astra” din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Păiș David fn.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungii duratei Contractului de concesiune nr. 560/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş, nr. 3.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, strada Bánki Donát, respectiv strada Crângului.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic General al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor studii, precum și a proiectului actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea ECO BIHOR S.R.L.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL 161/2018 cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii reprezentanților Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților a MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numirii reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociației „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Complexului Zathureczky Berta din subordinea Direcției de Asistență Socială la solicitarea de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție publică de servicii, Regulamentului serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării și completării HCL 87/2018 privind instituirea Programului multianual de acordare a burselor pentru susţinerea studenţilor din anii terminali.
Prezintă: Zsigmond József, consilier local.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
28. - DIVERSE.

                   

PRIMAR
 Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 855    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină