Vineri, 5. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2018

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 29 martie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe anul 2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureșanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractelor de locațiune încheiate cu chiriașii spațiilor comerciale situate în Piața Centrală al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 15723/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Chocopack S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul BANCPOST S.A. şi cesionarul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii Contractului de comodat nr. 42195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Fundaţia Creştină „DIAKONIA” – Filiala Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 7.666/2013, privind spaţiul cu destinaţia de Cabinet Medical Individual „Dr. Keserű Éva Emese” situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 492/2010 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană „Bod Péter”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenurile alăturate, respectiv cesionarea Contractului de concesiune nr. 33471/2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Bartos Attila.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe str. Lăcrămioarei, nr. 4, bl. 9, sc D, et.1, ap. 9, Sfântu Gheorghe, în favoarea chiriaşului Rențea Gheorghe.
 Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică deschisă fără preselecţie a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, în scopul desfăşurării de activităţi comerciale de tip comerţ stradal.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.04.2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării cotizației anuale a Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a administratorului societății SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea temporară a consilierul local Miklós Zoltán pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind împuternicirea temporară a consilierul local Tischler Ferenc pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modificarea indicatorilor urbanistici, str. Gróf Mikó Imre nr. 3 Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea retragerii municipiului Sfântu Gheorghe din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr. 2/2015 privind probarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare Strada Grădinarilor, Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare clădire grădiniţă cu program normal nr. 3”, din strada Oltului nr. 19, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. 85/2018 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 2018”.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de cofinanțare între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
36. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. 194/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultura „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
37. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea H.C.L. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Comunitară, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
38. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
39. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
40. – DIVERSE.
 


                    PRIMAR
                    Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 991    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină