Marţi, 26. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 25 IANUARIE 2018

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 25 ianuarie 2018, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. - RAPORT
privind activitatea Asociației “Asociația Vadon” pe anul 2017.
Prezintă: Demeter János, director executiv ”Asociația Vadon”.
2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, al Direcţiei de Asistenţă Comuntitară al municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
4. – PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.01.2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/2017 privind aprobarea dreptului organului fiscal local de a emite acte administrative fiscale pe suport hârtie, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local, respectiv stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță al actelor administrative fiscale.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 15485/2014 încheiat cu proprietarii terenului pe care funcţionează Grădinăria municipiului, situat pe str. Ciucului.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unui contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018, către Asociația „Asociația Vadon”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Covasna” a cotizației municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSIIPAR S.R.L.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pentru aprobarea majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării tarifelor serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu Gheorghe nr. 40379/2017.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din funcţiune în vederea valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
19. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
20. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos din fondul forestier proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe, precum și fundamentarea valorilor lucrărilor silvice, necesare a se executa în anul 2018.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
21. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajare curte interioară şi construire teren de joacă str. Lunca Oltului nr. 9-11 şi 13-15 din municipiul Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
22. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 293/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii "Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din Municipiul Sfântu Gheorghe" cu modificările ulterioare.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
23. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2018 – 2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
24. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și ALEX&CO S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
25. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BERTIKRIS S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
26. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și MODERN HOUSE S.R.L., pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
27. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și BAUMEISTER S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
28. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe și READY GARMENT TECHNOLOGY S.R.L. în sediul municipiului Sfântu Gheorghe, pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, începând cu anul școlar 2018-2019.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
29. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
30. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
31. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Teatrului “Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
32. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2017 al Casei de Cultură ”Kónya Ádám" Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
33. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie să presteze una dintre persoanele majore apte de muncă din familiile care beneficiază de ajutor social pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
34. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcționării Complexului „Zathureczky Berta” pe anul 2018.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
35. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.
36. – DIVERSE.
 


                PRIMAR
                Antal Árpád-András << înapoiAfişare pagină: 458    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină