Vineri, 29. mai 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 28 DECEMBRIE 2016

 

INVITAŢIE


În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 28 decembrie 2016 (miercuri), ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. - PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2016, în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
2. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scutirea proprietarilor apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfantu Gheorghe, str. Puskás Tivadar nr. 64, bl. 34, sc. C de la plata impozitului pe clădire, pe o perioadă de 1 an.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
3. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de spațiu comercial, care aparțin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
4. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil situat pe strada Ciucului nr. 19, către chiriaşul Biró Ida.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
5. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea unor contracte de concesiune asupra unor suprafețe destinate extinderii construcției pe terenul alăturat, reglementarea situației juridice a unei construcții, respectiv concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe pentru extinderea construcției pe terenul alăturat.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
6. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriilor aferente unor locuințe construite prin programul ANL pentru anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
7. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” și GOSPODĂRIRE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
8. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Covasna”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
9. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna”.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
10. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea anvelopei clădirii Casa căsătoriei”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, (inclusiv amenajări interioare).
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
11. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan și str. Nicolae Bălcescu”.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
12. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare b-dul Gen. Grigore Bălan”.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
13. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Nicolae Iorga”.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
14. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va valorifica persoanelor fizice și a valorii lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2017.
Prezintă: Antal Árpád - András, primar.
15. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adiţional nr. 2/2016 la Contractul de parteneriat, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorhe, Fundația Creștină „Diakonia” și Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe în vederea finanțării și implementării în comun a programului „Școală după școală”.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.
16. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la implementarea proiectului intitulat „Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
17. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat cu partenerii selectaţi în vederea implementării activităţilor aferente proiectului: Înfiinţarea unui GAL şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală în Zonele Urbane Marginalizate din municipiul Sfântu Gheorghe cu care se participă la Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, apel de proiecte X/2016, „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – oraşe/municipii cu populaţie de peste 20000 locuitori.
Prezintă: Toth – Birtan Csaba, viceprimar.
18. - PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedintele de şedinţă.
19. – DIVERSE.


PRIMAR
Antal Árpád-András

 << înapoiAfişare pagină: 713    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină