Luni, 1. iunie 2020
Data şedinţelor
INVITAŢIE - la şedinţa ordinară din data de 30 SEPTEMBRIE 2015

INVITAŢIE

 

În baza prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, VĂ INVIT a lua parte la şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2015, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. RAPORT privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav desfăşurată în semestrul I. al anului 2015.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSISPORT S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2015.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015.
Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului şi al instituţiilor subordonate Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului contabil pe semestrul I al anului 2015 al Urban - Locato S.R.L. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recalcularea chiriei la blocurile de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularii de contract, care au împlinit vârsta de 35 ani.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe cu Centrul de Cultură al Judeţului Covasna şi Centrul Cultural Judeţean Harghita în vederea înfiinţării Asociaţiei „Terra Siculorum 2021 Egyesület”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Covasna în vederea finanţării şi organizării Ediţiei al XIII-lea a Paradei Cârnaţilor şi Ediţiei al VI-a a Festivalului Verzei.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 141/2015 şi încheierea Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune nr. 4380/1998 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 144/2015 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, de la Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Székely Mikó” Sfântu Gheorghe şi Liceul Teologic Reformat instituţii de învăţământ preuniversitar persoane juridice.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.


13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Podului nr. 3.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă a bunului imobil proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe Cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl. 8, sc. B, ap. 12, către chiriaşul Kálmán Adalbert.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind renunţarea la dreptul de superficie, constituit asupra unui teren în favoarea Municipiului Sfântu Gheorghe prin Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat cu Parohia Reformată Coşeni.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 245/2014 privind iniţierea demersurilor legale pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administratrea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă : Antal Árpád-András, primar.


18. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Modificare Plan Urbanistic Zonal Lotizare locuinţe str. Fermei”, municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


19. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 216/2015 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Crângului nr. 1.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare str. Pârâului”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare str. Berzei între str. Primăverii – Brazilor”.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


22.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2012 privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, ca structură sportivă de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Miklós Zoltán, consilier local.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind depunerea candidaturii Municipiului Sfântu Gheorghe pentru obţinerea titlului Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind infiinţarea unei unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările şi completările ulterioare, pe anul 2015.
Prezintă: Sztakics Éva-Judit viceprimar.

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezintă: Kondor Ágota, consilier local.


28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui membru în Comisia de selecţie a beneficiarilor locuinţelor de serviciu în baza contractului – cadru de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 120/2013, cu modificările ulterioare.
Prezintă: Antal Árpád-András, primar.


29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
Prezintă: preşedinte de şedinţă.

30. DIVERSE.
        

PENTRU PRIMAR
VICEPRIMAR
Sztakics Éva-Judit

 << înapoiAfişare pagină: 1752    

Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină