Sâmbătă, 30. mai 2020

Biroul nr.1, Relaţii cu Publicul

Persoană contact
Ördög Klára

Date contact
Număr telefon: 0040 267 315959/ interior - 122

Prezentarea activităţii biroului:

•    Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin, conform legii
•    Îndrumă şi sprijină proprietarii penrtu a se constitui în asociaţii de proprietari
•    Organizarea controlului asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari
•    Atestarea administratorilor de imobile
•    Evidenţierea asociaţiilor de proprietari
•    Organizarea programului de audienţe a Primarului Municipiului

 


Persoană contact
Benedek Károly

Date contact
E-mail:benedek@sepsiszentgyorgyinfo.ro

Prezentarea activităţii biroului:

 • Evidenţa tehnică a imobilelor aparţinând Municipiului Sfântu Gheorghe
 • Măsurători topografice, prelucrarea, evaluarea şi furnizarea datelor celorlalte compartimente din cadrul Primăriei
 • Actualizarea planurilor topografice de bază în urma modificărilor survenite în teren
 • Întocmirea documentaţiilor cadastrale

Persoană contact
Balogh Mária Magdolna

Date contact
Număr telefon: 0040 267 316433
E-mail: kiti@sepsi.ro
Adresă: Sfântu Gheorghe, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 18/0, parter

Prezentarea activităţii biroului:

Informaţii de interes public:
•    locuri de muncă stabile sau de sezon
•    informaţii despre admiterea la facultate
•    lista şcolilor
•    cursuri de calificare
•    fundaţii
•    posibilităţi ieftine de cazare
•    broşuri şi pliante legate de sănătate
•    adrese şi numere de telefon utile
•    organizaţii caritative
•    tabere de vară
 


Dată
27 aprilie 2008 - 4 mai 2008

Organizatori principali
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Casa de Cultură Municipală

Fundaţia Pro Georgio Sancto

Persoană contact
Lázár-Prezsmer Endre

Date contact
Număr telefon: 0040 267 352460
                       0040 742 769628
e-mail: varosnapok@sepsiszentgyorgyinfo.ro


Persoană contact
Baka Tünde

Date contact
E-mail: tunde@sepsi.ro

Prezentarea activităţii biroului:
Registratură generală: Primirea si înregistrarea pe calculator a  corespondenţei zilnice.
 • Compartimentul de Resurse Umane: verificarea şi înregistrarea dosarelor depuse pentru ocuparea postrurilor scoase la concurs
 • Biroul Gospodărire Comunală : ocuparea domeniului public, cereri pentru tăierea arborilor de pe domeniul public, cereri pentru obţinerea de arbuşti ornamentali şi gard viu pentru înfrumuseţarea domeniului public, cereri pentru rezolvarea iluminatului public în toate zonele din oraş, cerei pentru aprobarea desfacerii carosabilului, afişarea anunţurilor pentru obţinerea avizului mediu
 • Oficiul de Protecţie Civilă : cerei pentru obtinerea certificatelor de naştrere, deces şi căsătorie
 • Oficiul Juridic
 • Comisia pentru aplicarea Legii 18/1991
 • Biroul Administraţiei Locale
 • Biroul Buget-Contabilitate
 • Biroul de Studii şi Programe: licitaţii, proiecte
 • Distribuirea Monitoarelor Oficiale
 • Distribuirea corespondenţei d-lui Primar, Secretar si Viceprimari
Înscrierea persoanelor la audienţa secretarului.


Probleme urbanistice:
 • Primirea, înregistrarea şi verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism, autorizaţie de construire şi autorizaţie de demolare conform Legii nr.50/1991
 • Înregistrarea documentaţiilor depuse conform Legii 15/2002
 • Consiliere tehnică în legatură cu amplasarea firmelor, reclamelor si a panourilor publicitare pe teritoriul municipiului conform regulamentului H.C.L.170/2001 anexa 1
 • Pregătirea dosarelor petru şedinţa de avizare precum si consiliere tehnică în probleme urbanistice
 
Autoritatea tutelară:
 • preluarea şi verificarea dosarelor
 • diferite probleme ale persoanelor cu handicap
 • cereri pentru internarea la căminele de bătrâni

Înregistrarea petiţiilor şi a reclamaţiilor:
 • Înregistrrea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, urmărirea şi trimiterea răspunsurilor în termenul prevăzut de lege
 • Clasarea şi arhivarea petiţiilor

Probleme economice:
 • Primirea şi înregistrarea pe calculator corespondenţei repartizată spre rezolvare serviciului economic, urmărirea ca cererile de autorizare in baza Legii nr.507/2002, 300/2004 să fie completate corect, iar documentele anexate să fie în concordanţă cu specificul fiecărui obiect de activitate în parte şi cu datele din cerere
 • Probleme legate de atribuirea în proprietatea deţinătorilor a unor terenuri în baza legii fondului funciar nr.18/1991, a Legii nr.169/1997 şi a Legii nr.1/2000, a diferitelor cereri de păşuni, precum şi de închiriere, concesionare terenuri
 • Înregistrarea încheierilor judecătoreşti CF în vederea intabulării unor terenuri
 • Pregătirea dosarelor pentru şedinţa de avizare precum şi consiliere tehnică în probleme economice

Compartimentul pentru sprijinirea activităţii asociaţiei de locatari:
 • Sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari   
 • Probleme privind activitatea asociaţiilor de locatari, respectiv de proprietari
 • Soluţionarea petiţiilor şi a reclamaţiilor privind munca asociaţiei de proprietari (problema hidroizolaţiei şi a termoizolaţiei, pierderile de apă potabilă între contorul comun si contorul secundar)
 • Organizarea examenului de atestat pentru administrator, pregătirea textului de examinare.

Organizarea audienţelor săptămânale a D-lui PrimarANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Albert Álmos referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 şi a Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind aplicarea şi stabilirea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe care vor fi supuse analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna mai 2008.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail: zelinda@sepsi.ro până la data de 28.04.2008.

 

Dragi cetăţeni şi vizitatori

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare

Regulamentul de organzare şi funcţionare a Poliţiei ComunitareMUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
PRIMAR
RO 520008 Sf.Gheorghe                        Tel:  0267-311243
str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                             E-Mail: primar@sepsi.ro

NR. 20.696/20.05.2009
INVITAŢIE

În baza prevederilor art. 39 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare vă invit a lua parte la şedinţa extraordinară din data de 22 MAI 2009, orele 12,00, care va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea duratei dreptului de administrare a Universităţii „Babeş – Bolyai ” Cluj Napoca asupra imobilului „Centrala termică Simeria IV”.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

2. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de administrare a unui imobil în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

3. – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 55/2009 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din municipiul Sfântu Gheorghe.
    Prezintă : Antal Árpád – András, primar.

4. – DIVERSE

                                                                                                                  PRIMAR
       Antal Árpád - András
      


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE

SERVICIUL ECONOMIC

COMPARTIMENTUL PENTRU AUTORIZAREA

SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 

Tabel cu deţinătorii autorizaţiilor taxi atribuite de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe

Data publicării: 15.06.2009

 

Nr.
crt.
Nr.ordine
Aut. Taxi
Transportator autorizat Nr.circulaţie
autoturism
 1.  
1 TONTSCH GYÖRGY-MIKLÓS CV-01-HAL
 1.  
2 GYÖRGY ÁRPÁD CV-55-GYA
 1.  
3 BOROS SÁNDOR CV-03-LLS
 1.  
4 GERGELY JÓZSEF CV-10-TGE
 1.  
5 BADI JOSIF CV-04-HEI
 1.  
6 POLGÁR ÁRPÁD CV-03-XFK
 1.  
7 TÜZES JOSIF CV-02-NOE
 1.  
8 DÓNÁT D. DÉNES CV-01-DND
 1.  
9 KÓNYA ZOLTÁN CV-04-DWJ
 1.  
10 SONOR S.R.L. CV-04-TZW
 1.  
11 POLGÁR Á. ÁRPÁD CV-05-PAD
 1.  
12 VARGA IOAN CV-04-APX
 1.  
13 IMREH ISTVÁN-ATTILA CV-04-CDR
 1.  
14 PÁL IMRE CV-04-BDX
 1.  
15 PÁL JÓZSEF CV-10-ROR
 1.  
16 SZÉKELY TIBERIU CV-03-YNM
 1.  
17 CITY S.R.L. BV-02-BOK
 1.  
18 CITY S.R.L. CV-01-BOK
 1.  
19 BARICZ MIKLÓS CV-03-VKX
 1.  
20 DONÁT DÉNES CV-96-DAE
 1.  
21 GÁSPÁR IMRE CV-64-GIE
 1.  
22 LÁSZLÓ STEFAN CV-03-VLS
 1.  
23 RÁPOLTI CAROL CV-59-MIA
 1.  
24 MAJOS ATTILA CV-01-UNE
 1.  
25 RÉTI GÉZA CV-03-WNW
 1.  
26 MĂGUREANU CORNELIU CV-03-XHA
 1.  
27 DIDI TRANS S.R.L. BV-55-UNL
 1.  
28 AIC SERVICII S.R.L. CV-97-AIC
 1.  
29 DRĂGULESCU IULIAN CV-03-VFI
 1.  
30 LEDÁN LÁSZLÓ-BARNA CV-04-WDA
 1.  
31 GABOR ROBERT CV-02-BST
 1.  
32 NAGY FERENCZ CV-04-BNH
 1.  
33 SUCIU ŞTEFAN-GRIGORE CV-08/SVS
 1.  
34 SZÁNTÓ ANDREI CV-73-EMI
 1.  
35 HATOS IOAN CV-03-XBI
 1.  
36 KATÓ-SZÉKELY BÉLA CV-57-KLB
 1.  
37 VIZI IMRE CV-04-JOC
 1.  
38 VENCZ DIONISIE CV-04-TCN
 1.  
39 FARKAS LEVENTE CV-78-LEW
 1.  
40 BALÓ CSABA CV-01-CSE
 1.  
41 BEDŐ FRANCISC B-95-AHF
 1.  
42 POP-ŢIFREA ADRIAN CV-04-UTX
 1.  
43 POPOVICS EMERIC CV-75-PIL
 1.  
44 BAGYTRANS S.R.L. CV-04-RVW
 1.  
45 VASS ZOLTÁN-VINCZE CV-68-VAS
 1.  
46 KOVÁCS ERVIN CV-64-EKO
 1.  
47 KURTULY CSABA CV-04-WZU
 1.  
48 COSNEANU NICOLAE CV-06-LIA
 1.  
49 KOPACZ ZOLTÁN CV-04-KRI
 1.  
50 KIS ERNŐ CV-04-LOK
 1.  
52 TÖK GYÖRGY CV-04-EIC
 1.  
54 PÉTERFI JÓZSEF CV-04-SBF
 1.  
55 MANOLE MATINEL CV-29-MEL
 1.  
56 CAPITALY TAXI S.R.L. B-76-BOK
 1.  
57 CAPITALY TAXI S.R.L. B-98-BOK
 1.  
58 CAPITALY TAXI S.R.L. B-85-UUE
 1.  
59 KOVÁCS IULIU CV-04-JYT
 1.  
60 OLÁH SÁNDOR CV-91-ASM
 1.  
61 SZÉKELY ATILA CV-04-RZL
 1.  
62 JOÓS LAJOS CV-03-NHL
 1.  
63 TŐKÉS LÁSZLÓ CV-04-XKJ
 1.  
64 PATKOS LEVENTE CV-77-LEW
 1.  
65 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-05-CAT
 1.  
66 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-02-CAT
 1.  
67 ZOOR LUDOVIC CV-04-TPT
 1.  
68 MOKÁN GHEORGHE CV-20-MGY
 1.  
69 CITY S.R.L. CV-10-BOK
 1.  
70 NUCĂ VASILE CV-04-ANB
 1.  
71 SZOTYORI ŞTEFAN-TIBERIU CV-04-MJN
 1.  
72 ZÖLDI ZOLTÁN-SZABOLCS CV-04-SKM
 1.  
73 MITITELU ISTVÁN-DEMETER CV-21-MIT
 1.  
75 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-50-CAT
 1.  
76 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-25-CAT
 1.  
77 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-09-CAT
 1.  
78 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-72-BCS
 1.  
79 CAPITALY TAXI S.R.L. B-47-BOK
 1.  
80 CAPITALY TAXI S.R.L. B-88-BOK
 1.  
81 CAPITALY TAXI S.R.L. B-41-BOK
 1.  
82 CAPITALY TAXI S.R.L. B-42-BOK
 1.  
83 CAPITALY TAXI S.R.L. B-45-BOK
 1.  
84 CAPITALY TAXI S.R.L. B-97-BOK
 1.  
85 CAPITALY TAXI S.R.L. B-95-BOK
 1.  
86 CAPITALY TAXI S.R.L. B-73-BOK
 1.  
87 CAPITALY TAXI S.R.L. B-94-BOK
 1.  
88 CAPITALY TAXI S.R.L. B-74-BOK
 1.  
89 CAPITALY TAXI S.R.L. B-85-UUF
 1.  
90 AIC SERVICII S.R.L. B-73-VPH
 1.  
91 PÁLL COLOMAN B-75-DFO
 1.  
92 MATEI IOAN - INTREPRINDERE FAMILIALĂ CV-81-MOK
 1.  
93 IVEGA S.R.L. CV-99-EFY
 1.  
94 TÓTH KÁROLY CV-04-LIU
 1.  
95 TÓTH I. JÓZSEF CV-03-YBV
 1.  
96 KÖVECSI PÁL CV-04-FMA
 1.  
97 PATAKI ISTVÁN CV-99-PIE
 1.  
98 SZÉKELY CSABA-LEVENTE CV-04-KWV
 1.  
99 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-55-CAT
 1.  
100 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-85-CAT
 1.  
101 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-80-CAT
 1.  
102 CAPITALY TAXI S.R.L. CV-95-CAT
 1.  
103 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. CV-10-HER
 1.  
104 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. CV-11-HER
 1.  
105 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. CV-12-HER
 1.  
106 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. CV-13-HER
 1.  
107 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-92-WDH
 1.  
108 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-92WEF
 1.  
109 ATTA & CSILLA S.R.L. CV-04-RLJ
 1.  
110 BECSEK ATTILA-JÓZSEF CV-04-HOI
 1.  
111 BAGYTRANS S.R.L. CV-99-ABY
 1.  
115 MIHÁLY LÁSZLÓ CV-04-NYP
 1.  
119 POLGÁR LÁSZLÓ CV-04-CCH
 1.  
120 SZABÓ MIHÁLY CV-01-HTB
 1.  
121 KIS GY. ZOLTÁN CV-03-WIA
 1.  
123 TOMPA PÉTER CV-07-TPE
 1.  
124 KOVÁCS FERENC CV-02-XRT
 1.  
125 GYŐR ÁRPÁD-MÓZES CV-04-AXJ
 1.  
126 MÁRTON LAJOS CV-04-UPK
 1.  
127 VIRÁG ISTVÁN CV-04-CRT
 1.  
128 KOVÁCS GÁBOR CV-03-XZF
 1.  
129 DÉCSEI PAVEL CV-04-XXH
 1.  
130 CAPITALY TAXI S.R.L. B-86-BOK
 1.  
131 CAPITALY TAXI S.R.L. B-87-BOK
 1.  
132 CAPITALY TAXI S.R.L. B-79-BOK
 1.  
133 CAPITALY TAXI S.R.L. B-83-BOK
 1.  
134 CAPITALY TAXI S.R.L. B-85-BOK
 1.  
135 TAMÁS ATTILA CV-04-SOX
 1.  
136 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-75-ZBP
 1.  
137 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-76-JVX
 1.  
138 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-94-FMT
 1.  
139 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-76-JVZ
 1.  
140 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-89-PUM
 1.  
141 PRESTĂRI SERVICII "BOBIEN CONSTRUCŢII" S.R.L. B-89-PSL
 1.  
142 SZÁSZ KÁROLY-LEVENTE CV-04-POS
 1.  
143 ÖRDÖG TIBOR CV-04-NJV
 1.  
144 SYLVESTER ANDRÁS CV-04-SSR
 1.  
145 DONÁT ÁRPÁD CV-84-DAE
 1.  
146 GOCSMAN VIOREL CV-99-GRK
 1.  
147 POPIC SAVA CV-04-GUP
 1.  
149 VÁNCSA ISTVÁN CV-01-YMO
 1.  
150 HOFFMANN ETELE CV-84-HOF
 1.  
151 IVEGA S.R.L. B-86-HWP
 1.  
152 IVEGA S.R.L. B-86-HVS
 1.  
153 IVEGA S.R.L. B-98-EFY
 1.  
154 GÁBOR IULIU CV-04-UVM
 1.  
155 MÁR KÁLMÁN CV-54-MAR
 1.  
156 BERDE LÁSZLÓ CV-04-VEP
 1.  
157 GYÁRFÁS ÁRPÁD CV-66-GYK
 1.  
158 BELLE SÁNDOR CV-04-MYY
 1.  
159 DÉNES ALEXANDRU CV-08-ENE
 1.  
160 LICHTFUSZ JÓZSEF-ADOLF CV-03-ZNK
 1.  
161 HOFF TRANS S.R.L. CV-86-HOF
 1.  
166 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. CV-11-BCS
 1.  
167 CONDREA ŞTEFAN CV-11-VYO
 1.  
168 STEFÁN IBOLYKA CV-04-KXZ
 1.  
170 KERESZTES KÁROLY CV-04-NWN
 1.  
171 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-50-CSB
 1.  
172 CRĂCIUNESCU SEBASTIAN CV-04-TCZ
 1.  
173 BUZDUGAN COSTEL CV-85-ACB
 1.  
175 PÉTER EMERIC CV-04-EAE
 1.  
177 PÉNZES ISTVÁN CV-04-JNN
 1.  
178 CIRY S.R.L. BV-81-BOK
 1.  
180 GOCSMAN RĂSĂNDEL CV-70-GRM
 1.  
181 RÉTYI TIHAMÉR-MIHÁLY CV-04-EJF
 1.  
183 KELEMEN GÁBOR CV-80-MES
 1.  
184 SZÁSZ I. ISTVÁN - TAXI CV-11-SZP
 1.  
185 NAGY ATTILA CV-04-NJN
 1.  
186 PÉTERFFY CSABA CV-04-LON
 1.  
187 KÁSZONI KÁLMÁN-ÁRPÁD CV-01-NXB
 1.  
188 KOLCZA JÓZSEF-ATTILA CV-08-DHN
 1.  
189 APAFI ILIE CV-04-LDH
 1.  
190 VIRÁG ISTVÁN-LEVENTE CV-80-VIR
 1.  
191 LEOPOLD ZSOLT CV-04-UYY
 1.  
192 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-24-BCS
 1.  
193 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-45-BCS
 1.  
194 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-44-BCS
 1.  
195 PRÉDA VILMOS CV-07-KLB
 1.  
196 "VANPIR TRANS" S.R.L. CV-62-WAP
 1.  
197 VARGA IOSIF CV-50-GYJ
 1.  
198 BIRKÁS ATTILA CV-04-SDG
 1.  
199 BERSZÁNY ZSOLT CV-27-BZS
 1.  
200 LARCO S.R.L. CV-04-RHO
 1.  
201 HENTER LAJOS CV-09-HNL
 1.  
202 BRÂNZĂ STELIAN CV-04-LBX
 1.  
203 DEÁK ANDRÁS CV-87-DEA
 1.  
204 SZÁSZ ANDRÁS CV-02-FVH
 1.  
205 BLUE TAXI S.R.L. CV-04-MDU
 1.  
206 SZÉP CSABA CV-04-RMR
 1.  
207 PÁL CSABA CV-04-XPJ
 1.  
208 MOKÁN LORÁNT CV-03-YCD
 1.  
209 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-27-CSL
 1.  
210 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-34-BGY
 1.  
211 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-75-BGY
 1.  
212 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-24-BGY
 1.  
213 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-81-BGY
 1.  
214 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. CV-02-BCS
 1.  
215 BRÂNZĂ ŞTEFAN CV-03-YOX
 1.  
216 BLUE TAXI S.R.L. CV-04-MDV
 1.  
217 KANABÉ LUKÁCS CV-03-WPH
 1.  
218 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. CV-37-BCS
 1.  
219 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-73-BGY
 1.  
220 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-74-BGY
 1.  
221 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-88-BCS
 1.  
222 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-51-BCS
 1.  
224 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-71-BCS
 1.  
225 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-89-BCS
 1.  
226 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-49-BCS
 1.  
227 COMERŢ "BOGYÓ" S.R.L. B-35-BCS
 1.  
228 TEGZŐ-CSÁSZÁR GALINA CV-01-JJA
 1.  
229 HAZAPARU NECULAI CV-04-GYY
 1.  
230 PETHŐ CAROL-CSABA CV-04-FFP
 1.  
231 RÁPÓ ZOLTÁN CV-01-UYS
 1.  
232 KRISTÁLY GHEORGHE CV-03-XYC
 1.  
233 ŢUŢUIANU CRISTIAN CV-03-TIT
 1.  
234 PINTEA BOGDAN-DORIN CV-22-PIN
 1.  
235 ZÖLDI GYÖRGY CV-55-ZGY
 1.  
236 ANDRÁSY DÉNES CV-70-AND

Anunţ colectiv nr. 965 - 11/01/2010

Anunţ colectiv nr. 5263 - 04/02/2010 - 1 Decembrie 1918

Anunţ colectiv nr. 5265 - 04/02/2010 - 1 Decembrie 1918


Anunţ colectiv nr. 5269 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5271 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5273 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5276 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5278 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5280 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5283 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5285 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5288 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5291 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5294 - 04/02/2010

Anunţ colectiv nr. 5298 - 04/02/2010 - Andrei Şaguna


Anunţ colectiv nr. 5300 - 04/02/2010 - Avântului
 
Anunţ colectiv nr. 5304 - 04/02/2010 - Bánki Donát

Anunţ colectiv nr. 5306 - 04/02/2010 - Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 5308 - 04/02/2010 - Bolyai János

Anunţ colectiv nr. 5311 - 04/02/2010 - Căminului


Anunţ colectiv nr. 5314 - 04/02/2010 - Câmpul Frumos

Anunţ colectiv nr. 5316 - 04/02/2010 - Castanilor

Anunţ colectiv nr. 5318 - 04/02/2010 - Centralei

Anunţ colectiv nr. 5320 - 04/02/2010 - Cerbului
 
Anunţ colectiv nr. 5322 - 04/02/2010 - Chilieni

Anunţ colectiv nr. 5324 - 04/02/2010 - Ciucului

Anunţ colectiv nr. 5326 - 04/02/2010 - Coşeni

Anunţ colectiv nr. 5328 - 04/02/2010 - Crângului

Anunţ colectiv nr. 5331 - 04/02/2010 - Crinului

 
Anunţ colectiv nr. 5331 - 04/02/2010 - Hărniciei

Anunţ colectiv nr. 5333 - 04/02/2010 - Crizantemei

 
Anunţ colectiv nr. 5336 - 04/02/2010 - Császár Bálint


Anunţ colectiv nr. 5338 - 04/02/2010 - Daliei
 
Anunţ colectiv nr. 5340 - 04/02/2010 - Dealului
 
Anunţ colectiv nr. 5342 - 04/02/2010 - Dózsa György
 
Anunţ colectiv nr. 5345 - 04/02/2010 - Elevilor
 
Anunţ colectiv nr. 5347 - 04/02/2010 - Fabricii
 
Anunţ colectiv nr. 5349 - 04/02/2010 - Făcliei
 
Anunţ colectiv nr. 5351 - 04/02/2010 - Gábor Áron
 
Anunţ colectiv nr. 5353 - 04/02/2010 - Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 5355 - 04/02/2010 - Grigore Bălan

Anunţ colectiv nr. 5357 - 04/02/2010 - Grigore Bălan


Anunţ colectiv nr. 5359 - 04/02/2010 - Gróf Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 5419 - 04/02/2010 - Jókai Mór

Anunţ colectiv nr. 5421 - 04/02/2010 - Jozef Bem
 
Anunţ colectiv nr. 5423 - 04/02/2010 - József Attila

Anunţ colectiv nr. 5425 - 04/02/2010 - Kós Károly

Anunţ colectiv nr. 5427 - 04/02/2010 - Kossuth Lajos
 
Anunţ colectiv nr. 5429 - 04/02/2010 - Kriza János
 
Anunţ colectiv nr. 5433 - 04/02/2010 - Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 5438 - 04/02/2010 - Lalelei
 
Anunţ colectiv nr. 5440 - 04/02/2010 - László Ferenc

Anunţ colectiv nr. 5441 - 04/02/2010 - Lázár Mihály

Anunţ colectiv nr. 5447 - 04/02/2010 - Libertăţii

Anunţ colectiv nr. 5450 - 04/02/2010 - Liliacului

Anunţ colectiv nr. 5453 - 04/02/2010 - Paiş David

Anunţ colectiv nr. 5455 - 04/02/2010 - Luceafărului
 
Anunţ colectiv nr. 5459 - 04/02/2010 - Mihai Viteazul
 
Anunţ colectiv nr. 5461 - 04/02/2010 - Mikes Kelemen
 
Anunţ colectiv nr. 5463 - 04/02/2010 - Muzelor
 
Anunţ colectiv nr. 5465 - 04/02/2010 - Narciselor
 
Anunţ colectiv nr. 5472 - 04/02/2010 - Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 5475 - 04/02/2010 - Nuferilor
 
Anunţ colectiv nr. 5477 - 04/02/2010 - Oltului

Anunţ colectiv nr. 5483 - 04/02/2010 - Pers. juridice

Anunţ colectiv nr. 5486 - 04/02/2010 - Pers. juridice
 
Anunţ colectiv nr. 5490 - 04/02/2010 - Pescarilor
 
Anunţ colectiv nr. 5493 - 04/02/2010 - Podului

Anunţ colectiv nr. 5497 - 04/02/2010 - Presei

Anunţ colectiv nr. 5501 - 04/02/2010 - Prieteniei

Anunţ colectiv nr. 5504 - 04/02/2010 - Puskás Tivadar
 
Anunţ colectiv nr. 5506 - 04/02/2010 - Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 5509 - 04/02/2010 - Salciilor
 
Anunţ colectiv nr. 5512 - 04/02/2010 - Sănătăţii

 
Anunţ colectiv nr. 5514 - 04/02/2010 - Scurtă
 
Anunţ colectiv nr. 5516 - 04/02/2010 - Sporturilor
 
Anunţ colectiv nr. 5519 - 04/02/2010 - Stadionului
 
Anunţ colectiv nr. 5521 - 04/02/2010 - Tancsics Mihály
 
Anunţ colectiv nr. 5523 - 04/02/2010 - Teilor
 
Anunţ colectiv nr. 5525 - 04/02/2010 - Textilistilor

 
Anunţ colectiv nr. 5527 - 04/02/2010 - Tineretului
 
Anunţ colectiv nr. 5533 - 04/02/2010 - Umbrei
 
Anunţ colectiv nr. 5536 - 04/02/2010 - Váradi József
 
Anunţ colectiv nr. 5540 - 04/02/2010 - Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 5542 - 04/02/2010 - Viitorului
 
Anunţ colectiv nr. 5544 - 04/02/2010 - Zefirului
 
Anunţ colectiv nr. 5581 - 04/02/2010 - Infrăţirii


Anunţ colectiv nr. 10110/04-03-2010 - 1 Decembrie 1918 partea 1

Anunţ colectiv nr. 10116/04-03-2010 - 1 Decembrie 1918 partea 2

Anunţ colectiv nr. 10121/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10125/04-03-2010


Anunţ colectiv nr. 10128/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10130/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10133/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10136/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10139/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10141/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10143/04-03-2010

Anunţ colectiv nr. 10146/04-03-2010 - Alte localităţi

Anunţ colectiv nr. 10148/04-03-2010 - Andrei Şaguna

Anunţ colectiv nr. 10154/04-03-2010 - Avântului

Anunţ colectiv nr. 10157/04-03-2010 - Bánki Donát
 
Anunţ colectiv nr. 10161/04-03-2010 - Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 10166/04-03-2010 - Bolyai János

 
Anunţ colectiv nr. 10169/04-03-2010 - Căminului

Anunţ colectiv nr. 10172/04-03-2010 - Câmpul Frumos

Anunţ colectiv nr. 10176/04-03-2010 - Castanilor

Anunţ colectiv nr. 10178/04-03-2010 - Centralei

Anunţ colectiv nr. 10181/04-03-2010 - Cerbului


Anunţ colectiv nr. 10183/04-03-2010 - Chilieni

Anunţ colectiv nr. 10186/04-03-2010 - Ciucului

Anunţ colectiv nr. 10188/04-03-2010 - Coşeni

Anunţ colectiv nr. 10191/04-03-2010 - Crângului

Anunţ colectiv nr. 10193/04-03-2010 - Crinului

Anunţ colectiv nr. 10197/04-03-2010 - Crizantemei


Anunţ colectiv nr. 10199/04-03-2010 - Császár Bálint


Anunţ colectiv nr. 10201/04-03-2010 - Daliei


Anunţ colectiv nr. 10203/04-03-2010 - Dealului

Anunţ colectiv nr. 10205/04-03-2010 - Dózsa György


Anunţ colectiv nr. 10208/04-03-2010 - Elevilor


Anunţ colectiv nr. 10210/04-03-2010 - Fabricii

Anunţ colectiv nr. 10217/04-03-2010 - Făcliei

Anunţ colectiv nr. 10220/04-03-2010 - Gábor Áron

Anunţ colectiv nr. 10223/04-03-2010 - Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 10231/04-03-2010 - Grigore Bălan partea 1

Anunţ colectiv nr. 10234/04-03-2010 - Grigore Bălan partea 2
 

Anunţ colectiv nr. 10238/04-03-2010 - Gróf Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 10240/04-03-2010 - Hărniciei


Anunţ colectiv nr. 10244/04-03-2010 - Înfrăţirii

Anunţ colectiv nr. 10247/04-03-2010 - Jókai Mór

Anunţ colectiv nr. 10249/04-03-2010 - Jozef Bem

Anunţ colectiv nr. 10251/04-03-2010 - József_Attila


Anunţ colectiv nr. 10254/04-03-2010 - Kós Károly

Anunţ colectiv nr. 10256/04-03-2010 - Kossuth Lajos

Anunţ colectiv nr. 10261/04-03-2010 - Kriza János

Anunţ colectiv nr. 10263/04-03-2010 - Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 10265/04-03-2010 - Lalelei


Anunţ colectiv nr. 10268/04-03-2010 - László Ferenc

Anunţ colectiv nr. 10270/04-03-2010 - Lázár Mihály

Anunţ colectiv nr. 10274/04-03-2010 - Libertăţii

Anunţ colectiv nr. 10277/04-03-2010 - Liliacului

Anunţ colectiv nr. 10287/04-03-2010 - Paiuş David

Anunţ colectiv nr. 10289/04-03-2010 - Luceafărului

Anunţ colectiv nr. 10292/04-03-2010 - Mihai Viteazul

Anunţ colectiv nr. 10295/04-03-2010 - Mikes Kelemen

Anunţ colectiv nr. 10297/04-03-2010 - Muzelor


Anunţ colectiv nr. 10300/04-03-2010 - Narciselor

Anunţ colectiv nr. 10303/04-03-2010 - Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 10320/04-03-2010 - Nuferilor

Anunţ colectiv nr. 10327/04-03-2010 - Oltului

Anunţ colectiv nr. 10329/04-03-2010 - Persoane juridice partea 1

Anunţ colectiv nr. 10331/04-03-2010 - Persoane juridice partea 2

Anunţ colectiv nr. 10333/04-03-2010 - Pescarilor

Anunţ colectiv nr. 10335/04-03-2010 - Podului

Anunţ colectiv nr. 10338/04-03-2010 - Presei

Anunţ colectiv nr. 10340/04-03-2010 - Prieteniei


Anunţ colectiv nr. 10342/04-03-2010 - Puskás Tivadar

Anunţ colectiv nr. 10345/04-03-2010 - Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 10347/04-03-2010 - Salcilor

Anunţ colectiv nr. 10349/04-03-2010 - Sănătăţii

Anunţ colectiv nr. 10351/04-03-2010 - Scurtă

Anunţ colectiv nr. 10354/04-03-2010 - Sporturilor


Anunţ colectiv nr. 10356/04-03-2010 - Stadionului

Anunţ colectiv nr. 10358/04-03-2010 - Táncsics Mihály

Anunţ colectiv nr. 10361/04-03-2010 - Teilor


Anunţ colectiv nr. 10363/04-03-2010 - Textiliştilor


Anunţ colectiv nr. 10365/04-03-2010 - Tineretului

Anunţ colectiv nr. 10367/04-03-2010 - Umbrei

Anunţ colectiv nr. 10370/04-03-2010 - Váradi József

Anunţ colectiv nr. 10374/04-03-2010 - Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 10378/04-03-2010 - Viitorului

Anunţ colectiv nr. 10380/04-03-2010 - Zefirului


În temeiul art. 11 alin. (4^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată; se aduce la cunoştinţa publică, lista contribuabililor persoane fizice care înregistrează obligaţii bugetare restante către bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, aflate în sold la 31.12.2009 şi neachitate până la data de 23.03.2010.Scurt istoric şi descrierea activităţilor culturale ale Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni – Sfântu Gheorghe


În anul 1995 Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei a înfiinţat la Sfântu Gheorghe o secţie de arheologie, care urma să fie transformată într-un muzeu de sine stătător conform Hotărârii de Guvern nr. 1365 / 1996. Hotărârea de Guvern a fost aplicată abia în anul 1999, înfiinţându-se astfel Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, în subordinea Ministerului Culturii. În anul 2007 instituţia primeşte titulatura de muzeu naţional, fiind azi cunoscută sub denumirea de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, subordonat Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Până în anul 2003 muzeul nu a avut spaţii proprii şi a funcţionat în spaţii închiriate, activitatea sa concentrându-se pe cercetarea arealului Carpaţilor Răsăriteni în vederea identificării şi salvării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, material şi imaterial din această zonă relativ puţin cercetată. În anul 2003, printr-o Hotărâre de Guvern, instituţia primeşte o clădire în Sf. Gheorghe, pe strada Gábor Áron nr. 16, unde funcţionează şi în prezent. Clădirea a necesitat o renovare completă, astfel încât ea a fost ocupată abia în toamna anului 2005. Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR) şi-a deschis porţile noii clădiri către publicul larg în anul 2006, organizând primele expoziţii în colaborare cu persoane fizice (artişti plastici) şi expoziţii foto-documentare cu piese reproduse, patrimoniul propriu putând fi expus abia în toamna aceluiaşi an datorită normelor de conservare impuse de lege.    

Din anul 1999 şi până în prezent instituţia şi-a concentrat eforturile pe cercetarea şi salvarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului material şi imaterial, mobil şi imobil, atât a celui local cât şi a patrimoniului din întreg arealul Carpaţilor Răsăriteni.

Cercetările din domeniile istoriei, arheologiei şi etnografiei desfăşurate de-a lungul timpului au dus la formarea şi îmbogăţirea patrimoniului naţional administrat de muzeu, care în prezent se ridică la circa 16.000 de poziţii inventariate. Deşi până în prezent accentul s-a pus pe salvarea şi conservarea patrimoniului material mobil, muzeul îşi concentrează tot mai mult eforturile pe salvarea patrimoniului imaterial, aflat în pericol iminent de dispariţie.

Muzeul are 2 secţii aflate în alte localităţi, Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, şi Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, jud. Covasna. O altă secţie se regăseşte în Sfântu Gheorghe, şi anume Prima Şcoală Românească din localitate. 

Muzeul a realizat numeroase proiecte culturale, pe cont propriu sau în colaborare cu alte instituţii culturale din ţară şi străinătate, dintre care putem aminti: cercetările arheologice de la Covasna – „Cetatea Zânelor”; cercetările arheologice de la Olteni – „Cariera de Nisip” (jud. Covasna); cercetările arheologice de la Păuleni Ciuc-Ciomortan – „Dâmbul Cetăţii” (jud. Harghita); cercetările arheologice de la Băile Figa (jud. Bistriţa-Năsăud); cercetări etnografice în judeţele Covasna, Harghita, Braşov, Bistriţa-Năsăud; cercetări etno-arheologice în Carpaţii Răsăriteni, cu privire la exploatarea preindustrială a sării; cercetări istorico-documentare privind învăţământul confesional ortodox, viaţa şi activitatea unor personalităţi din zona Covasna-Harghita.

Datorită spaţiilor de expunere reduse, muzeul îşi concentrează eforturile pe realizarea de expoziţii temporare, asigurând însă astfel o diversitate continuă în oferta culturală a zonei, tematicile abordate fiind mereu diferite, inovatoare şi captivante. Cele mai importante expoziţii realizate de MNCR: expoziţia de arheologie „Noi descoperiri în sud-estul Transilvaniei” (2003); expoziţia multidisciplinară „Sarea, Timpul şi Omul” (2006 – itinerată în prezent); expoziţia de etnografie „Povestea târgului” (2008 - 2009), expoziţia de arheologie „Dacii din Curbura Carpaţilor”, expoziţia interactivă de arheologie „Tabăra de arheologie experimentală Păuleni, Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita”.

Numărul mediu de vizitatori ai muzeului pe an: 10.000.

Deşi accentul se pune în primul rând pe salvarea, conservarea şi promovarea patrimoniului românesc din zonă, muzeul promovează deopotrivă, prin activităţile sale, dialogul intercultural, venind în sprijinul generaţiilor tinere, îndemnându-le să participe în activităţi culturale care includ toate moştenirile culturale din zonă, fără a le separa în funcţie de criteriul etnic.  
În fiecare an muzeul publică revista „Angustia”, care cuprinde rezultatele celor mai noi cercetări istorice, sociologice, arheologice şi etnografice realizate în arealul Carpaţilor Răsăriteni, atât de colectivul propriu cât şi de alţi cercetători care îşi concentrează atenţia asupra acestui areal.   

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Relaţii Publice şi Marketing al MNCR (muzeograf Deák Andrea, e-mail: deakandrea.mncr@gmail.com şi Cristina Felea, muzeograf, e-mail: feleacristina@gmail.com) sau vizitaţi paginile web ale muzeului: www.muzeul-carpatii-rasariteni.ro sau www.mncr.ro.  
 


Anunţ colectiv nr. 7868/14.02.2011 - str. Vânătorilor, Verii, Victor Babeş, Viorelei, Voican, Vulturilor, Zöld Péter, Zorilor

Anunţ colectiv nr. 7865/14.02.2011  -  str. Szabédi László, Şoimului, Spitalului, Şugaş Băi, Textiliştilor, Ţigaretei, Toamnei, Tutunului

Anunţ colectiv nr. 7859/14.02.2011  -  str. Pârâului, Porumbeilor, Primăverii, Privighetorii, Rândunicii, Rozelor, Salcâmilor, Sălciilor

Anunţ colectiv nr. 7857/14.02.2011  -  str. Mileniului, Morii, Muncitorilor, Nagy György, Nicolae Bălcescu, Nicolae Colan, Nouă, Orbán Balázs, Őrkő, Ozunului, Pădurii, Mioriţei, Pap Lehel

Anunţ colectiv nr. 7853/14.02.2011  -  str. Kriza Jáno, Kulakert, Livezii, Lósy-Schmidt Ede, Lunca Oltului, Malomgát, Martinovics Ignácz, Mijloc, Málik József, Mică

Anunţ colectiv nr. 7841/14.02.2011  -  str. Horea, Cloşca, Crişan, Irinyi János, Izvorului, Jókai Mór, József Attila, Kálvin, Kökényes, Konsza Samu, Koréh Endre, Körösi Cs. Sándor, Kós Károly, Holló Ernő, Kisszék

Anunţ colectiv nr. 7836/14.02.2011  -  str. Fermei, Florilor, Furcii, Gării, Garoafei, George Enescu, Ghioceilor, Grădinarilor, Gyertyánffy Ferenc, Gyárfás Jenő

Anunţ colectiv nr. 7830/14.02.2011  -  str. Cserey Jánosné, Daczó, Dakó, Debren, Digului, Dózsa György, Energiei, Fânului, Ferencváros, Diószeghy László, Fântânii

Anunţ colectiv nr. 7827/14.02.2011  - str. Silozului

Anunţ colectiv nr. 7825/14.02.2011  - str. Lt. Păiş David

Anunţ colectiv nr. 7823/14.02.2011  - Coşeni

Anunţ colectiv nr. 7819/14.02.2011  -  str. Ciucului

Anunţ colectiv nr. 7817/14.02.2011  - Chilieni

Anunţ colectiv nr. 7799/14.02.2011 - str. Câmpul Frumos, Câmpului, Cânepei, Castanilor, Ceferiştilor, Cetăţii, Cismelei, Carmen Sylva

Anunţ colectiv nr. 7794/14.02.2011 - str. 1 Mai, Arany János, Arcuşului, Armata Română, Bartalis Ferenc, Bartok Béla, Beke György, Berzei, Bisericii, Bolyai János, Borviz, Budai Nagy Antal,Bányai János

Anunţ colectiv nr. 7789/14.02.2011  - str. Váradi József

Anunţ colectiv nr. 7786/14.02.2011  - str. Podului

Anunţ colectiv nr. 7783/14.02.2011  - str. Pescarilor

Anunţ colectiv nr. 7643/14.02.2011  - str. Mikes Kelemen

Anunţ colectiv nr. 7639/14.02.2011  - str. Grigore Bălan partea 2

Anunţ colectiv nr. 7635/14.02.2011  - str. Grigore Bălan partea 1

Anunţ colectiv nr. 7632/14.02.2011   - str. 1 Decembrie 1918 partea 2

Anunţ colectiv nr. 7630/14.02.2011  - str. 1 Decembrie 1918 partea 1

Anunţ colectiv nr. 7628/14.02.2011  - str. Oltului

Anunţ colectiv nr. 7624/14.02.2011 - str. Mihai Viteazul

Anunţ colectiv nr. 7614/14.02.2011  - str. Liliacului

Anunţ colectiv nr. 7612/14.02.2011  - Piaţa Libertăţii

Anunţ colectiv nr. 7610/14.02.2011  - str. Lázár Mihály

Anunţ colectiv nr. 7608/14.02.2011  - str. Józef Bem

Anunţ colectiv nr. 7602/14.02.2011  - str. Gróf Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 7600/14.02.2011  - str. Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 7595/14.02.2011  - str. Gábor Áron

Anunţ colectiv nr. 7592/14.02.2011  - str.  Tineretului

Anunţ colectiv nr. 7587/14.02.2011  - str. Táncsics Mihály

Anunţ colectiv nr. 7585/14.02.2011  -  str. Sporturilor

Anunţ colectiv nr. 7583/14.02.2011  - str. Scurtă

Anunţ colectiv nr. 7581/14.02.2011  - str. Sănătăţii

Anunţ colectiv nr. 7572/14.02.2011  - str. Presei

Anunţ colectiv nr. 7570/14.02.2011  - str. Muzelor

Anunţ colectiv nr. 7568/14.02.2011  - str. Înfrăţirii

Anunţ colectiv nr. 7566/14.02.2011  - str. Centralei

Anunţ colectiv nr. 7553/14.02.2011  - str. Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 7551/14.02.2011  - str. Andrei Şaguna

Anunţ colectiv nr. 7549/14.02.2011  - str. Viitorului

Anunţ colectiv nr. 7545/14.02.2011  - str. Umbrei

Anunţ colectiv nr. 7543/14.02.2011  - str. Teilor

Anunţ colectiv nr. 7539/14.02.2011  - str. László Ferenc

Anunţ colectiv nr. 7537/14.02.2011  - str. Zefirului

Anunţ colectiv nr. 7533/14.02.2011  - str. Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 7530/14.02.2011  - str. Stadionului

Anunţ colectiv nr. 7527/14.02.2011  - str. Puskás Tivadar

Anunţ colectiv nr. 7525/14.02.2011  - str. Nuferilor

Anunţ colectiv nr. 7521/14.02.2011  - str. Narciselor

Anunţ colectiv nr. 7519/14.02.2011  - str. Luceafărului

Anunţ colectiv nr. 7517/14.02.2011  - str. Lalelei

Anunţ colectiv nr. 7515/14.02.2011  - str. Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 7513/14.02.2011  - str. Făcliei

Anunţ colectiv nr. 7510/14.02.2011 - str. Dealului

Anunţ colectiv nr. 7508/14.02.2011 - str. Daliei

Anunţ colectiv nr. 7368/11.02.2011 - str. Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 7366/11.02.2011 - str. Fabricii

Anunţ colectiv nr. 7358/11.02.2011 - str. Császár Bálint

Anunţ colectiv nr. 7355/11.02.2011 - str. Crizantemei

Anunţ colectiv nr. 7352/11.02.2011- str. Crângului

Anunţ colectiv nr. 7350/11.02.2011 - str. Bánki Donát

Anunţ colectiv nr. 7347/11.02.2011 - str. Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 7345/11.02.2011 - str. Erege

Anunţ colectiv nr. 7343/11.02.2011 - str. Elevilor

Anunţ colectiv nr. 7339/11.02.2011 - str. Crinului

Anunţ colectiv nr. 7262/11.02.2011 - str. Cerbului

Anunţ colectiv nr. 7260/11.02.2011 - str. Căminului

Anunţ colectiv nr. 7258/11.02.2011 - str. Prieteniei

Anunţ colectiv nr. 7253/11.02.2011 - str. Kossuth Lajos

Anunţ colectiv nr. 7251/11.02.2011 - str. Hărniciei

Anunţ colectiv nr. 7249/11.02.2011 - str. Avântului

Anunt colectiv nr. 11351/01.03.2011 - str. Prieteniei

Anunt colectiv nr. 11347/01.03.2011 - str. Kossuth Lajos

Anunt colectiv nr. 11345/01.03.2011 - Aleea Hărniciei

Anunt colectiv nr. 11343/01.03.2011 - str. Avântului

Anunt colectiv nr. 11340/01.03.2011 - str. Constructorilor

Anunt colectiv nr. 11337/01.03.2011 - Alte localităţi

Anunt colectiv nr. 11334/01.03.2011 - str. Vânătorilor, Victor Babeş, Viorelei, Voican, Vulturilor, Zorilor

Anunt colectiv nr. 11331/01.03.2011 - str. Şoimului, Spitalului, Şugaş Băi, Textiliştilor, Ţigaretei, Toamnei, Tutunului

Anunt colectiv nr. 11327/01.03.2011 - str. Pârâului, Podeţului, Primăverii, Privighetorii, Rozelor, Salcâmilor, Sălciilor 

Anunt colectiv nr. 11323/01.03.2011 - str. Mikszáth Kálmán, Morii, Nagy György, Nicolae Bălcescu, Orbán Balázs, Őrkő

Anunt colectiv nr. 11320/01.03.2011 - str. Kriza János, Livezii, Lunca Oltului, Malomgát, Martinovics Ignácz, Mijloc

Anunt colectiv nr. 11317/01.03.2011 - str. Horea, Cloşca, Crişan, Irinyi János, Izvorului, Jókai Mór, József Attila, Konsza Samu, Körösi Cs. Sándor, Kós Károly

Anunt colectiv nr. 11314/01.03.2011 - str. Fermei, Florilor, Gării, Garoafei, George Enescu, Ghioceilor, Gyertyánffy Ferenc

Anunt colectiv nr. 11312/01.03.2011 - str. Cserey Jánosné, Daczó, Debren, Dózsa György, Energiei, Fânului

Anunt colectiv nr. 11309/01.03.2011 - str. Silozului

Anunt colectiv nr. 11306/01.03.2011 - str. Lt. Păiş David 

Anunt colectiv nr. 11303/01.03.2011 - Coşeni

Anunt colectiv nr. 11297/01.03.2011 - str. Ciucului

Anunt colectiv nr. 11293/01.03.2011 - Chilieni

Anunt colectiv nr. 11289/01.03.2011 - Câmpul Frumos, str. Câmpului, Cânepei, Castanilor, Ceferiştilor, Cetăţii, Cismelei

Anunt colectiv nr. 11286/01.03.2011 - str. 1 Mai, Armata Română, Bartalis Ferenc, Beke György, Berzei, Bisericii, Bolyai János, Borviz, Brazilor, Budai Nagy Antal

Anunt colectiv nr. 11268/01.03.2011 - str. Váradi József

Anunt colectiv nr. 11264/01.03.2011 - str. Podului

Anunt colectiv nr. 11261/01.03.2011 - str. Pescarilor

Anunt colectiv nr. 11259/01.03.2011 - Persoane juridice

Anunt colectiv nr. 11256/01.03.2011 - Persoane juridice

Anunt colectiv nr. 11254/01.03.2011 - str. Mikes Kelemen

Anunt colectiv nr. 11252/01.03.2011 - str. Grigore Bălan

Anunt colectiv nr. 11250/01.03.2011 - str. Grigore Bălan

Anunt colectiv nr. 11246/01.03.2011 - str. 1 Decembrie 1918

Anunt colectiv nr. 11243/01.03.2011 -str. 1 Decembrie 1918

Anunt colectiv nr. 11240/01.03.2011 - str. Oltului

Anunt colectiv nr. 11237/01.03.2011 - str. Mihai Viteazul

Anunt colectiv nr. 11235/01.03.2011 - str. Liliacului

Anunt colectiv nr. 11232/01.03.2011 - Piaţa Libertăţii

Anunt colectiv nr. 11228/01.03.2011 - str. Lázár Mihály

Anunt colectiv nr. 11222/01.03.2011 - str. Józef Bem

Anunt colectiv nr. 11220/01.03.2011 - str. Gróf Mikó Imre

Anunt colectiv nr. 11218/01.03.2011 - str. Gödri Ferenc

Anunt colectiv nr. 11216/01.03.2011 - str. Gábor Áron

Anunt colectiv nr. 11212/01.03.2011 - str. Tineretului

Anunt colectiv nr. 11209/01.03.2011 - str. Táncsics Mihály

Anunt colectiv nr. 11205/01.03.2011 - str. Sporturilor

Anunt colectiv nr. 11203/01.03.2011 -  str. Scurtă

Anunt colectiv nr. 11200/01.03.2011 - str. Sănătăţii

Anunt colectiv nr. 11196/01.03.2011 - str. Presei

Anunt colectiv nr. 11194/01.03.2011 - str. Muzelor

Anunt colectiv nr. 11192/01.03.2011 - str. Înfrăţirii

Anunt colectiv nr. 11190/01.03.2011 - str. Centralei

Anunt colectiv nr. 11188/01.03.2011 - str. Benedek Elek

Anunt colectiv nr. 11185/01.03.2011 - str. Andrei Şaguna

Anunt colectiv nr. 11180/01.03.2011 - str. Viitorului

Anunt colectiv nr. 11176/01.03.2011 - str. Umbrei

Anunt colectiv nr. 11174/01.03.2011 - str. Teilor

Anunt colectiv nr. 11172/01.03.2011 - str. László Ferenc

Anunt colectiv nr. 11170/01.03.2011 - str. Zefirului

Anunt colectiv nr. 11168/01.03.2011 - str. Vasile Goldiş

Anunt colectiv nr. 11166/01.03.2011 - str. Stadionului

Anunt colectiv nr. 11164/01.03.2011 - str. Romulus Cioflec

Anunt colectiv nr. 11164/01.03.2011 - str. Puskás Tivadar

Anunt colectiv nr. 11162/01.03.2011 - str. Nuferilor

Anunt colectiv nr. 11159/01.03.2011 - str. Narciselor

Anunt colectiv nr. 11156/01.03.2011 - str. Luceafărului

Anunt colectiv nr. 11153/01.03.2011 - str. Lalelei

Anunt colectiv nr. 11150/01.03.2011 - str. Lăcrămioarei

Anunt colectiv nr. 11148/01.03.2011  - str. Făcliei

Anunt colectiv nr. 11146/01.03.2011 - str. Dealului

Anunt colectiv nr. 11141/01.03.2011 - str. Daliei

Anunt colectiv nr. 11138/01.03.2011 - str. Nicolae Iorga

Anunt colectiv nr. 11136/01.03.2011 - str. Fabricii

Anunt colectiv nr. 11133/01.03.2011 - str. Császár Bálint

Anunt colectiv nr. 11131/01.03.2011 - str. Crizantemei

Anunt colectiv nr. 11129/01.03.2011 - str. Crângului

Anunt colectiv nr. 11127/01.03.2011 - str. Bánki Donát

Anunt colectiv nr. 11123/01.03.2011 - str. Erege

Anunt colectiv nr. 11121/01.03.2011 - str. Elevilor

Anunt colectiv nr. 11119/01.03.2011 - str. Crinului

Anunt colectiv nr. 11116/01.03.2011 - str. Cerbului

Anunt colectiv nr. 11113/01.03.2011 - str. Căminului
Numele şi prenumele Funcţia Declaraţia de avere Declaraţia de interese
 SECRETAR
 Kulcsár Tünde-Ildikó Secretar municipiu r. j. 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 CENTRUL DE ARTE PLASTICE

 Jakab Ágnes

 Száraz Anna Andrea

Inspector de specialitate

Referent

   
 COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN
 Mihály Judit

 Vitályos Júlia
Auditor

Auditor

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

 COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE

 Becsey-Imreh Enikő

 Nagy Márta 

 Mihály Mónika

Consilier

Consilier

Referent de spec.

2010/-

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/-

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

 COMPARTIMENTUL DE PROTECTIE CIVILĂ SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ, INFORMAŢII CLASIFICATE

 László Levente

Inspector 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 DIRECŢIA ECONOMICĂ

 Veress Ildikó

Director executiv 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL BUGET ŞI ADMINISTRATIV

 Szabó Zsolt
 

 Lukács Carol
 

 Boldizsár Katalin-Gizella

 Pataki Zsuzsa

 Máté Ilona

Şef serviciu
 

Referent
 

 

Consilier

Referent

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2014

2012/2013/2014

2011/2012/-

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2014

2012/2013/2014

2011/2012/-

 BIROUL CONTABILITATE
 Kovács Andrea-Tünde Şef birou 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Beder Mária-Ildikó   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Nagy Genovéva Beatrice Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Lemhényi Zsuzsánna Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Hegyi Klára Consilier 2014 2014
 BIROUL IMAGINE, ORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE, TOURINFO

 Tamás-Barta Mónika

 Knop Ildikó
 

 Márton-Lichtfusz Katalin

 Palkó István-Zsolt

Consilier

Consilier
 

Consilier


Consilier

2010/-

2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/-

2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

2010/2011/2012/2013/2014

 DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE

 Józsa Emese

Director executiv 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 SERVICIUL DE URMĂRIRE, ÎNCASARE, EVIDENŢĂ FINANCIAR-FISCALĂ
 Balog Ottó   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE URMĂRIRE, ÎNCASARE, EVIDENŢĂ
 Terza Katica Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Vida Eleonóra-Klaudia Consilier 2014 2014
 Fazakas Gábor Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Szántó Viola Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Szabó Edit Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Bokor Erzsébet   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Incze Paraschiva Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Kondor Anna-Mária Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Budai Márta   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014

 Nedelcu Márta

Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014

 Fekete Frigyes-László

 Stefán Katalin

Consilier

Consilier

2010/2011/2012/2013/-

2010/-

2010/2011/2012/2013/-

2010/-

 COMPARTIMENTUL FINANCIAR OPERATIV
 Szép Miklós Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Zátyi Juliánna Ildikó Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Jordáki Adél Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE
 Bitai Judit   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 SERVICIUL DE CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL
 Lukáts Mária-Veronika Şef serviciu 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 BIROUL DE CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL - PERSOANE FIZICE
 Bánfalvi Magda   2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Barabás (Beke) Andrea   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Cojocaru Katalin Referent 2014 2014
 Dézsi Emőke-Zelma Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Molnár Edit Referent 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 Pakucs Enikő-Éva Consilier 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-

 Molnár Károly

Referent 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 Bogdán Magdolna Consilier 2013/- 2013/-
 BIROUL DE CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL – PERSOANE JURIDICE
 Tóth Ella-Zsuzsánna Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Kocsoládé Ildikó Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Halász János Consilier 2014 2014
 Márkodi Ernest Consilier 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 COMPARTIMENTUL DE URMĂRIRE A ASIGURĂRII OBLIGATORII A LOCUINŢELOR
 Palkó Emese Referent 2013/2014 2013/2014
 COMPARTIMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ
 Nagy Zoltán Consilier 2014 2014
 BIROUL DE PROIECTE
 Baki Éva Şef birou 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL PROIECTE, PROGRAME
 Buja Béla-Gergely   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014

 Pál Szabolcs-Mihály

Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE ACHIZIŢII PUBLICE
 Sándor József Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Bálint Réka   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARĂ
 Bagoly Melinda   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Barbócz Zsuzsánna   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Bodor Enikő   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Demeter Irén Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Kádár Gizella Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
 Biró László   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
 László Csaba-Tibor Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Györbiro István-Csaba Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Vinkler Tivadar Consilier 2010/2011/- 2010/2011/-
 COMPARTIMENTUL PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
 Szakács József-Mózes Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 ADMINISTRATOR PUBLIC
 Czimbalmos-Kozma Csaba Administrator public 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF
 Birtalan Erzsébet-Csilla Arhitect-şef 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE EMITERE A  AUTORIZAŢIILOR/DESFIINŢARE
 Bajzát Éva-Ildikó Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Sándor Judith Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Kiss Terézia Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Carmil Bejan Consilier 2014 2014
 COMPARTIMENTUL AVIZĂRI ŞI  EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM
 Veres-Vitályos László Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE RELAŢII  CU ASOCIAŢII DE PROPRIETARI
 Ördög Klára Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE DEZVOLTARE, INVESTIŢII
 Györfi László Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Veres István Árpád Referent de specialitate 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
 Albert Attila Consilier 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
 Imre Róbert-Szabolcs Consilier 2014 2014

>>> Pagina 2


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Consilier (S), gradul profesional principal, din cadrul Biroului Imagine, Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. .

Condiţii de participare:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor comunicării şi relaţii publice, informaticii sau în domeniul administraţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 17 iulie 2014, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 21 iulie 2014, interviul

 

Anexe:

(data apariţiei: 16.06.2014)

 ________________________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 

Organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducerede şef Serviciu Buget şi Administrativ din cadrul Direcţiei Economice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.
 
Condiţii de participare:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:
 • în data de 14 iulie 2014, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 16 iulie 2014, interviul

 

Anexe:

(data apariţiei: 13.06.2014)

 ________________________________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice (Biroul Contabilitate) a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 - Consilier (S), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

 

- Referent (M), gradul profesional asistent

Condiţii de participare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale economice, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;


Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 8 iulie 2014, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 10 iulie 2014, interviul

 

Anexe:

(data apariţiei: 06.06.2014)

 ________________________________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant la Compartimentul de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Direcţiei Patrimoniu al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe: 

- Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare: studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 19 iunie 2014, ora 15 la sediul Primăriei, Compartimentul Resurse Umane.

Concursurile vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • 18 iulie 2014, ora 9 – proba scrisă
 • 22 iulie 2014 – interviu

Anexe:

(data apariţiei: 05.06.2014)

 ________________________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de Conducător auto – muncitor (gradul I), la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

Condiţii de participare

 • - studii medii
 • - calificare profesională
 • - permis de conducere categoria B, C, E


Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 16 iunie 2014 ora 15 la sediul Primăriei, Compartimentul Resurse Umane.
Concursurile vor avea loc:

 • 15 iulie 2014, ora 9 – proba practică
 •  17 iulie 2014 – interviu

Anexe:

(data apariţiei: 02.06.2014)

 ________________________________________________________________

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Compartimentul Regim Evidenţă
- 2 Consilier (S), gradul profesional asistent


Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an


- Consilier (S), gradul profesional debutant

Condiţie de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă

- Referent (M), gradul profesional principal

Condiţii de participare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani

Compartimentul de Stare Civilă
- Referent (M), gradul profesional principal
- Referent (M), gradul profesional asistent

Condiţii de participare: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 • referent, gradul profesional principal - minimum 5 ani
 • referent, gradul profesional asistent - minimum 6 luni


Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

 • în data de 3 iulie 2014, ora 10.00 proba scrisă
 • în data de 7 iulie 2014, interviul

Anexe:

(data apariţiei: 02.06.2014)

________________________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Centrului de Arte Plastice al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

- Inspector de specialitate (S), gradul II

Condiţii de participare: studii universitare, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul artelor plastice

- Referent (SSD)

Condiţii de participare: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 10 iunie 2014 ora 15 la sediul Primăriei, Compartimentul Resurse Umane. 

Concursul va avea loc:

 • 9 iulie 2014, ora 9.00 - proba scrisă
 • 11 iulie 2014 - interviu

Anexe:

(data apariţiei: 27.05.2014)

 ________________________________________________________________

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe:

 • 2 muncitori necalificat, gradul I
  Condiţii de participare: studii generale

 • muncitor calificat, gradul I
  Condiţii de participare: calificare profesională

Informaţii suplimentare şi prezentarea dosarelor se poate face cel târziu până la data de 5 iunie 2014 ora 15 la sediul Primăriei, Compartimentul Resurse Umane.

Concursul va avea loc:

 • 7 iulie 2014, ora 9 – proba practică
 • 10 iulie 2014 – interviu    

Anexe:

(data apariţiei: 23.05.2014) 

 


Numele şi prenumele Funcţia Declaraţia de
avere
Declaraţia de
interese
 DIRECŢIA PATRIMONIU
 Hengán Hajnal Director executiv 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Olosz Elisabeta Director executiv 2010/2011/- 2010/2011/-
 COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ ŞI EVALUARE A PATRIMONIULUI
 Szilágyi Attila Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Veress Károly Béla Consilier juridic 2014 2014
 Kató Hilda Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Fábián (Vaszi) Enikő-Katalin Consilier 2010/2011/2012/2013/- 2010/2011/2012/2013/-
 Balogh Zoltán   2010/2011/- 2010/2011/-
 BIROUL LOCATIV, RELAŢII, CONTRACTE ŞI ADMINISTRARE CIMITIR COMUN
 Tamás Tünde Şef birou 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Bajka Ildikó   2014/2014*/2014**

2014/2014*/2014**

 Trinfa Noémi Tünde Referent de specialitate
2011
/2012/2013/-

2011
/2012/2013/-
 Kertész Éva Referent de specialitate 2013/2014 2013/2014
 Bodosi Edit   2010/2011/2012/2013/2014  
 Mátéh Emese Referent 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 Balázsi-Bardocz Csaba   2013/2014 2013/2014
 COMPARTIMENTUL PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
 Pap Mariana Referent de specialitate 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 Gergely Sándor

Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Horvát Emese-Éva-Mária Referent de specialitate 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL DE REGISTRU AGRICOL
 Kerekes Ferenc Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Deák Emőke Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 BIROUL JURIDIC  

 Morar Edith Şef birou 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 COMPARTIMENTUL JURIDIC
 Baksai Edit   2012/2013/2014 2012/2013/2014
 Szép Ágnes Consilier juridic 2013 /2014 2013 /2014
 Berde Réka-Zsuzsanna Consilier juridic 2014 2014
 Kulpinski Judith Consilier juridic 2010/2011/- 2010/2011/-
 Molnár Katalin Consilier juridic 2010/2011/2012/- 2010/2011/2012/-
 BIROUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
 Fülöp-Fuer Mária-Zelinda Şef birou 2010/2011/2012/2013/2014/2014* 2010/2011/2012/2013/2014
 Simon Ildikó Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Bálint Tünde   2010/2011/-/2014 2010/2011/-/2014
 Benţe Irénke   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Balogh Mária-Magdolna   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Finna Cornelia Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Albert Réka Consilier 2011/2012/2013/- 2011/2012/2013/-
 Csiszér Katalin Referent de specialitate 2010/2011/- 2010/2011/-
 COMPARTIMENTUL DE RELAŢII CU PUBLICUL INFORMATII, REGISTRATURĂ
 Kiss Tünde Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Klozer Edit-Rita Consilier 2010/2011/2014/- 2010/2011/2014/-
 Rákossy Ildikó Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
 Stefan Maria-Ildikó Referent 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014

 Petrea Julia 

Referent 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
       
COMPARTIMENTUL PĂŞUNI, PĂDURI      

Patakfalvi-Czirják Ida-Mária 

Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
       
SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE A 
DOMENIULUI PUBLIC
     
Miklós Zoltán Director adjunct 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
Bardócz Otilia   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
Bitai Francisc   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
Farkas Francisc Şef formaţie muncitori 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
András Toma Şef formaţie muncitori 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
Kocsis Antal Şef formaţie muncitori 2010/2011/- 2010/2011/-

Kis Kinga

 

Şef formaţie muncitori 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
SERVICIUL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR
     


Tok László-Gábor 


Şef serviciu

2010
/2011/2012/-

2010
/2011/2012/-
Borcsa Ferenc   2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014

COMPARTIMENTUL REGIM EVIDENŢĂ
     
Fehérvári Tibor Consilier 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
Balla Zsuzsanna Consilier 2014 2014
COMPARTIMENTUL  DE STARE CIVILĂ      
Fekete Márta-Réna Consilier juridic 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014


Imreh Ildikó

Consilier 2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014
COMP. SECRETARIAT, ARHIVĂ, REL. CU PUBL.      
Simon Sára Referent 2011/2012/2013/2014 2011/2012/2013/2014
       
DIRECŢIA DE SPORT ŞI AGREMENT      
Nagy Zoltán Director 2010/2011/2012/2013/2013*/2014 2010/2011/2012/2013/2013*/2014
       
SECŢIA BAZA SPORTIVĂ MUNICIPALĂ      
Bíró Endre-Adolf   2010/2011/2012/2013/2014 2010/2011/2012/2013/2014

*modificat


Anunţ colectiv nr. 11114/06.03.2012 - str. 1 Decembrie 1918

Anunţ colectiv nr. 11116/06.03.2012 - str. Avântului

Anunţ colectiv nr. 11118/06.03.2012  - str. Bánki_Donáth

Anunţ colectiv nr. 11120/06.03.2012 - str. Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 11122/06.03.2012 - str. Căminului

Anunţ colectiv nr. 11124/06.03.2012 - str. Centralei

Anunţ colectiv nr. 11126/06.03.2012 - str.  Ciucului

Anunţ colectiv nr. 11128/06.03.2012 - str. Crângului

Anunţ colectiv nr. 11130/06.03.2012 - str. Crinului

Anunţ colectiv nr. 11132/06.03.2012 - str. Crizantemei

Anunţ colectiv nr. 11134/06.03.2012 - str. Császár Bálint

Anunţ colectiv nr. 11136/06.03.2012 - str. Daliei

Anunţ colectiv nr. 11138/06.03.2012 - str. Dealului

Anunţ colectiv nr. 11140/06.03.2012 - str. Elevilor

Anunţ colectiv nr. 11142/06.03.2012 - str. Erege

Anunţ colectiv nr. 11144/06.03.2012 - str. Fabricii

Anunţ colectiv nr. 11146/06.03.2012 - str. Făcliei

Anunţ colectiv nr. 11148/06.03.2012 - str. Gábor Áron

Anunţ colectiv nr. 11150/06.03.2012 - str. Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 11152/06.03.2012 - str. Grigore Bălan

Anunţ colectiv nr. 11154/06.03.2012 - str. Gróf Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 11156/06.03.2012 - str. Hărniciei

Anunţ colectiv nr. 11158/06.03.2012 - str. Infrăţirii

Anunţ colectiv nr. 11160/06.03.2012 - str. Jozef Bem

Anunţ colectiv nr. 11162/06.03.2012 - str. Kossuth Lajos

Anunţ colectiv nr. 11164/06.03.2012 - str. Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 11166/06.03.2012 - str. Lalelei

Anunţ colectiv nr. 11168/06.03.2012 - str. László Ferenc

Anunţ colectiv nr. 11170/06.03.2012 - str. Lázár Mihály

Anunţ colectiv nr. 11172/06.03.2012 - str. Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 11174/06.03.2012 - str. Libertăţii

Anunţ colectiv nr. 11178/06.03.2012 - str. Liliacului

Anunţ colectiv nr. 11180/06.03.2012 - str. Lt. Păiuş David

Anunţ colectiv nr. 11182/06.03.2012 -str. Luceafărului

Anunţ colectiv nr. 11184/06.03.2012 - str. Muzelor

Anunţ colectiv nr. 11186/06.03.2012 - str. Oltului

Anunţ colectiv nr. 11197/06.03.2012 - str. Cerbului

Anunţ colectiv nr. 11200/06.03.2012 - str. Mihai Viteazul

Anunţ colectiv nr. 11202/06.03.2012 - str. Mikes Kelemen

Anunţ colectiv nr. 11204/06.03.2012 - str. 1 Mai, Arany János, Arcuşului, Armata Română, Bartalis Ferenc, Bartók Béla, Beke György, Berzei, Bisericii, Bolyai János, Borvíz, Brazilor, Budai Nagy Antal

Anunţ colectiv nr. 11206/06.03.2012 - Câmpul Frumos, str. Câmpului, Cânepei, Castanilor, Ceferiştilor, Cetăţii, Cismelei, Carmen Sylva, Cezar Bolliac

Anunţ colectiv nr. 11209/06.03.2012 - str. Cserey Jánosné, Daczó, Dakó, Debren, Digului, Dózsa György, Energiei, Fânului, Ferencváros, Diószeghy László, Fântânii

Anunţ colectiv nr. 11216/06.03.2012 - str. Fermei, Florilor, Furcii, Gării, Garoafei, George Enescu, Ghioceilor, Grădinarilor, Gyertyánffy Ferenc, Gáll Lajos, Gyárfás Jenő

Anunţ colectiv nr. 11219/06.03.2012 - str. Horia, Cloşca, Crişan; Irinyi János, Izvorului, Jókai Mór, József Attila, Kálvin, Kökényes, Konsza Samu, Koréh Endre, Körősi Csoma Sándor, Holló Ernő, Kisszék

Anunţ colectiv nr. 11221/06.03.2012 - str. Kriza János, Kulakert, Livezii, Losy-Schmidt Ede, Lunca Oltului, Malomgát, Martinovics Ignácz, Mijloc, Kós Károly, Málik József, Mică

Anunţ colectiv nr. 11223/06.03.2012 - str. Mikszáth Kálmán, Morii, Muncitorilor, Nagy György, Nicolae Bălcescu, Nicolae Colan, Nouă, Orbán Balázs, Örkő, Ozunului, Pădurii, Panorama Lumii, Mileniului, Mioriţei, Pap Lehel

Anunţ colectiv nr. 11225/06.03.2012 - str. Pârâului, Podeţului, Proumbeilor, Primăverii, Privighetorii, Rândunicii, Rozelor, Salcâmilor, Sălciilor, Rodostó

Anunţ colectiv nr. 11227/06.03.2012 - Şugaş Băi, str. Soarelui, Şoimului, Spitalului, Textiliştilor, Ţigaretei, Toamnei, Tutunului, Szabadi László

Anunţ colectiv nr. 11230/06.03.2012 - str. Vânătorilor, Verii, Victor Babeş, Viorelei, Voican, Vulturilor, Zöld Péter, Zorilor

Anunţ colectiv nr. 11232/06.03.2012 - str. Narciselor

Anunţ colectiv nr. 11234/06.03.2012 - str. Nuferilor

Anunţ colectiv nr. 11237/06.03.2012 - str. Pescarilor

Anunţ colectiv nr. 11239/06.03.2012 - str. Podului

Anunţ colectiv nr. 11243/06.03.2012 - str. Presei

Anunţ colectiv nr. 11247/06.03.2012 - str. Prieteniei

Anunţ colectiv nr. 11251/06.03.2012 - str. Puskás Tivadar

Anunţ colectiv nr. 11253/06.03.2012 - str. Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 11255/06.03.2012 - str. Sănătăţii

Anunţ colectiv nr. 11258/06.03.2012 - str. Scurtă

Anunţ colectiv nr. 11260/06.03.2012 - str. Silozului

Anunţ colectiv nr. 11263/06.03.2012 - str. Sporturilor

Anunţ colectiv nr. 11265/06.03.2012 - str. Stadionului

Anunţ colectiv nr. 11267/06.03.2012 - str. Táncsics Mihály

Anunţ colectiv nr. 11269/06.03.2012 - str. Teilor

Anunţ colectiv nr. 11273/06.03.2012 - str. Tineretului

Anunţ colectiv nr. 11275/06.03.2012 - str. Umbrei

Anunţ colectiv nr. 11277/06.03.2012 - str.  Andrei Şaguna

Anunţ colectiv nr. 11281/06.03.2012 - Chilieni

Anunţ colectiv nr. 11283/06.03.2012 - Coşeni

Anunţ colectiv nr. 11285/06.03.2012 - str. Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 11287/06.03.2012 - str. Váradi József

Anunţ colectiv nr. 11289/06.03.2012 - str. Viitorului

Anunţ colectiv nr. 11290/06.03.2012 - Alte localităţi

Anunţ colectiv nr. 11296/06.03.2012 - str. Zefirului


 

Anunţ colectiv nr. 10124/26.02.2013 - str. 1 Decembrie 1918

Anunţ colectiv nr. 10131/26.02.2013 - str. Avântului

Anunţ colectiv nr. 10135/26.02.2013 - str. Bánki Donáth

Anunţ colectiv nr. 10137/26.02.2013 - str. Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 10139/26.02.2013 - str. Căminului

Anunţ colectiv nr. 10141/26.02.2013 - str. Centralei

Anunţ colectiv nr. 10143/26.02.2013 - str. Cerbului

Anunţ colectiv nr. 10145/26.02.2013 - str. Ciucului

Anunţ colectiv nr. 10147/26.02.2013 - str. Crângului

Anunţ colectiv nr. 10147/26.02.2013 - str. Crinului

Anunţ colectiv nr. 10151/26.02.2013 - str. Császár Bálint

Anunţ colectiv nr. 10153/26.02.2013 - str. Daliei

Anunţ colectiv nr. 10155/26.02.2013 - str. Dealului

Anunţ colectiv nr. 10157/26.02.2013 - str. Elevilor

Anunţ colectiv nr. 10159/26.02.2013 - str. Erege

Anunţ colectiv nr. 10162/26.02.2013 - str. Fabricii

Anunţ colectiv nr. 10165/26.02.2013 - str. Făcliei

Anunţ colectiv nr. 10167/26.02.2013 - str. Gábor Áron

Anunţ colectiv nr. 10170/26.02.2013 - str. Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 10172/26.02.2013 - str. Grófi Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 10174/26.02.2013 - str. Hărniciei

Anunţ colectiv nr. 10176/26.02.2013 - str. Infrăţirii


Anunţ colectiv nr. 10178/26.02.2013 - str. Jozef Bem

Anunţ colectiv nr. 10180/26.02.2013 - str. Kossuth Lajos

Anunţ colectiv nr. 10182/26.02.2013 - str. Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 10184/26.02.2013 - str. Lalelei

Anunţ colectiv nr. 10186/26.02.2013 - str. László Ferenc


Anunţ colectiv nr. 10188/26.02.2013 - str. Lázár Mihály


Anunţ colectiv nr. 10191/26.02.2013 - str. Libertăţii

Anunţ colectiv nr. 10193/26.02.2013 - str. Liliacului

Anunţ colectiv nr. 10195/26.02.2013 - str. Lt. Păiuş David


Anunţ colectiv nr. 10198/26.02.2013 - str. Luceafărului

Anunţ colectiv nr. 10200/26.02.2013 - str. Mihai Viteazul

Anunţ colectiv nr. 10202/26.02.2013 - str. Mikes Kelemen


Anunţ colectiv nr. 10205/26.02.2013 - str. Muzelor

Anunţ colectiv nr. 10228/26.02.2013 - str. Narciselor

Anunţ colectiv nr. 10230/26.02.2013 - str. Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 10232/26.02.2013 - str. Nuferilor

Anunţ colectiv nr. 10234/26.02.2013 - str. Prieteniei

Anunţ colectiv nr. 10236/26.02.2013 - str. Puskás Tivadar

Anunţ colectiv nr. 10238/26.02.2013 - str. Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 10240/26.02.2013 - str. Scurtă

Anunţ colectiv nr. 10242/26.02.2013 - str. Silozului

Anunţ colectiv nr. 10244/26.02.2013  - str. Sporturilor


Anunţ colectiv nr. 10246/26.02.2013 - str. Stadionului


Anunţ colectiv nr. 10248/26.02.2013 - str. Gen. Grigore Bălan


Anunţ colectiv nr. 10250/26.02.2013 - str. Oltului


Anunţ colectiv nr. 10252/26.02.2013 - str. Pescarilor

Anunţ colectiv nr. 10254/26.02.2013 - str. Podului

Anunţ colectiv nr. 10256/26.02.2013 - str. Presei


Anunţ colectiv nr. 10258/26.02.2013 - str. Sănătăţii

Anunţ colectiv nr. 10260/26.02.2013 - str. Táncsics Mihály

Anunţ colectiv nr. 10262/26.02.2013 - str. Teilor


Anunţ colectiv nr. 10264/26.02.2013 - str. Tineretului

Anunţ colectiv nr. 10266/26.02.2013 - str. Umbrei

Anunţ colectiv nr. 10268/26.02.2013 - str. Váradi József

Anunţ colectiv nr. 10270/26.02.2013 - str. Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 10292/26.02.2013 - str. Viitorului

Anunţ colectiv nr. 10295/26.02.2013 - str. Zefirului

Anunţ colectiv nr. 10297/26.02.2013 - str. 1 Mai, Andrei Şaguna, Arany János, Arcuşului, Armata Română, Bartalis Ferenc, Bartók Béla, Beke György, Berzei, Bisericii, Bogáts Dénes, Bolyai János, Borvíz, Brazilor, Budai Nagy Antal

Anunţ colectiv nr. 10300/26.02.2013 - str. Câmpului, Cânepei, Carmen Sylva, Castanilor, Ceferiştilor, Cetăţii, Cezar Bolliac, Cismelei

Anunţ colectiv nr. 10303/26.02.2013  - str. Cserey Jánosné, Daczó, Dakó, Debren, Digului, Diószeghy László, Dózsa György, Energiei, Fântânii, Fânului, Ferencváros

Anunţ colectiv nr. 10306/26.02.2013 - str. Fermei, Florilor, Furcii, Gál Lajos, Gării, Garoafei, George Enescu, Ghioceilor, Grădinarilor, Gyárfás Jenő, Gyertyánffy Ferenc

Anunţ colectiv nr. 10308/26.02.2013 - str. Holló Ernő, Horia, Cloşca şi Crişan, Irinyi János, Izvorului, Jókai Mór, József Attila, Kálvin, Kisszék, Kökényes, Kolcza tag, Konsza Samu, Kőrösi Csoma Sándor, Kós Károly


Anunţ colectiv nr. 10310/26.02.2013 - str. Lósy-Schmidt Ede, Kriza János, Kulakert, Livezii, Lunca Oltului, Málik József, Malomgát, Martinovics Ignác, Mică, Mihai Eminescu, Mijloc

Anunţ colectiv nr. 10312/26.02.2013 - str. Morii, Muncitorilor, Nagy György, Nicolae Bălcescu, Nicolae Colan, Nouă, Orbán Balázs, Őrkő, Ozunului, Pap Lehel, Panorama Lumii, Pădurii


Anunţ colectiv nr. 10314/26.02.2013 - str. Pârâului, Podeţului, Porumbeilor, Primăverii, Privighetorii, Rândunicii, Rozelor, Salcâmilor, Salciilor

Anunţ colectiv nr. 10316/26.02.2013 - str. Soarelui, Şoimului, Spitalului, Szabedi László, Textiliştilor, Ţigaretei, Toamnei, Tutunului

Anunţ colectiv nr. 10318/26.02.2013  - str. Vânătorilor, Verii, Victor Babeş, Viorelei, Voican, Vulturilor, Zöld Péter, Zorilor

Anunţ colectiv nr. 10320/26.02.2013 - str. Crizantemei
 


 

Anunţ colectiv nr. 8901/20.02.2013 - str. 1 Decembrie 1918

Anunţ colectiv nr. 8903/20.02.2013 - str. Avântului

Anunţ colectiv nr. 8905/20.02.2013 - str. Bánki Donáth

Anunţ colectiv nr. 8907/20.02.2013 - str. Benedek Elek

Anunţ colectiv nr. 8909/20.02.2013 - str. Căminului

Anunţ colectiv nr. 8911/20.02.2013 - str. Centralei

Anunţ colectiv nr. 8913/20.02.2013 - str. Cerbului

Anunţ colectiv nr. 8915/20.02.2013 - str. Ciucului

Anunţ colectiv nr. 8918/20.02.2013 - str. Crângului

Anunţ colectiv nr. 8921/20.02.2013 - str. Crinului

Anunţ colectiv nr. 8923/20.02.2013 - str. Crizantemei

Anunţ colectiv nr. 8925/20.02.2013 - str. Császár Bálint

Anunţ colectiv nr. 8927/20.02.2013 - str. Daliei

Anunţ colectiv nr. 8929/20.02.2013 - str. Dealului

Anunţ colectiv nr. 8931/20.02.2013 - str.  Elevilor

Anunţ colectiv nr. 8933/20.02.2013 - str. Erege

Anunţ colectiv nr. 8935/20.02.2013 - str. Fabricii

Anunţ colectiv nr. 8937/20.02.2013 - str. Făcliei

Anunţ colectiv nr. 8940/20.02.2013 - str. Gábor Áron

Anunţ colectiv nr. 8942/20.02.2013 - str. Gödri Ferenc

Anunţ colectiv nr. 8944/20.02.2013 - str. Gróf Mikó Imre

Anunţ colectiv nr. 8946/20.02.2013 - str. Hărniciei

Anunţ colectiv nr. 8948/20.02.2013. - str. Înfrăţirii

Anunţ colectiv nr. 8950/20.02.2013 - str. Jozef Bem

Anunţ colectiv nr. 8952/20.02.2013. - str. Kossuth Lajos

Anunţ colectiv nr. 8954/20.02.2013 - str. Lăcrămioarei

Anunţ colectiv nr. 8957/20.02.2013 - str. Lalelei

Anunţ colectiv nr. 8959/20.02.2013 - str. László Ferenc

Anunţ colectiv nr. 8963/20.02.2013 - str. Lázár Mihály

Anunţ colectiv nr. 8966/20.02.2013 - str. Librertăţii

Anunţ colectiv nr. 8968/20.02.2013 - str. Liliacului

Anunţ colectiv nr. 8970/20.02.2013 - str. Lt. Păiuş David

Anunţ colectiv nr. 8972/20.02.2013 - str. Luceafărului

Anunţ colectiv nr. 8974/20.02.2013 - str. Mihai Viteazul

Anunţ colectiv nr. 8976/20.02.2013 - str. Mikes Kelemen

Anunţ colectiv nr. 8978/20.02.2013 - str. Muzelor

Anunţ colectiv nr. 8980/20.02.2013 - str. Narciselor

Anunţ colectiv nr. 8982/20.02.2013 - str. Nicolae Iorga

Anunţ colectiv nr. 8984/20.02.2013 - str. Nuferilor

Anunţ colectiv nr. 8986/20.02.2013 - str. Prieteniei

Anunţ colectiv nr. 8988/20.02.2013 - str. Puskás Tivadar

Anunţ colectiv nr. 8990/20.02.2013 - str. Romulus Cioflec

Anunţ colectiv nr. 8992/20.02.2013 - str. Scurtă

Anunţ colectiv nr. 8994/20.02.2013 - str. Silozului

Anunţ colectiv nr. 8996/20.02.2013 - str. Sportului

Anunţ colectiv nr. 8998/20.02.2013 - str. Stadionului

Anunţ colectiv nr. 9000/20.02.2013 - str. Gen. Grigore Bălan

Anunţ colectiv nr. 9002/20.02.2013 - str. Oltului

Anunţ colectiv nr. 9004/20.02.2013 - str. Pescarilor

Anunţ colectiv nr. 9006/20.02.2013 - str. Podului

Anunţ colectiv nr. 9008/20.02.2013 - str. Presei

Anunţ colectiv nr. 9011/20.02.2013 - str. Sănătăţii

Anunţ colectiv nr. 9013/20.02.2013 - str. Táncsics Mihály

Anunţ colectiv nr. 9015/20.02.2013 - str. Teilor

Anunţ colectiv nr. 9017/20.02.2013 - str. Tineretului

Anunţ colectiv nr. 9019/20.02.2013 - str. Umbrei

Anunţ colectiv nr. 9021/20.02.2013 - str. Váradi József

Anunţ colectiv nr. 9024/20.02.2013 - str. Vasile Goldiş

Anunţ colectiv nr. 9026/20.02.2013 - str. Viitorului

Anunţ colectiv nr. 9028/20.02.2013 - str. Zefirului

Anunţ colectiv nr. 9030/20.02.2013 - str. 1 Mai, Andrei Şaguna, Arany János, Arcuşului, Armata Română, Bartalis Ferenc, Beke György, Berzei, Bisericii, Bolyai János, Borvíz, Brazilor, Budai Nagy Antal

Anunţ colectiv nr. 9032/20.02.2013 - Câmpul Frumos, str. Câmpului, Cânepei, Castanilor, Ceferiştilor, Cetăţii, Cezar Bolliac, Cismelei

Anunţ colectiv nr. 9034/20.02.2013 - str. Cserey Jánosné, Daczó, Dakó, Debren, Dózsa György, Energiei, Fântânii, Fânului, Ferencváros

Anunţ colectiv nr. 9036/20.02.2013 - str. Fermei, Florilor, Furcii, Gál Lajos, Gării, Garoafei, George Enescu, Ghioceilor, Grădinarilor, Gyertyánffy Ferenc

Anunţ colectiv nr. 9038/20.02.2013 - str. Horia, Cloşca şi Crişan, Irinyi János, Izvorului, Jókai Mór, József Attila, Kálvin, Kökényes, Kolcza tag, Konsza Samu, Kőrösi Csoma Sándor, Kós Károly

Anunţ colectiv nr. 9040/20.02.2013 - str. Lósy-Schmidt Ede, Kriza János, Kulakert, Livezii, Lunca Oltului, Malomgát, Martinovics Ignác, Mihai Eminescu, Mijloc

Anunţ colectiv nr. 9048/20.02.2013 - str. Morii, Muncitorilor, Nagy György, Nicolae Bălcescu, Nicolae Colan, Nouă, Orbán Balázs, Őrkő, Ozunului, Pădurii

Anunţ colectiv nr. 9050/20.02.2013 - str. Pârâului, Podeţului, Porumbeilor, Primăverii, Privighetorii, Rândunicii, Rozelor, Salcâmilor, Salciilor

Anunţ colectiv nr. 9052/20.02.2013 - str. Soarelui, Şoimului, Spitalului, Şugai Băi, Textiliştilor, Ţigaretei, Toamnei, Tutunului

Anunţ colectiv nr. 9055/20.02.2013 - str. Vânătorilor, Verii, Victor Babeş, Viorelei, Voican, Vulturilor, Zöld Péter, Zorilor

Anunţ colectiv nr. 9057/20.02.2013 - Alte localităţi

Anunţ colectiv nr. 9059/20.02.2013 - Chilieni

Anunţ colectiv nr. 9061/20.02.2013 - Coşeni

Anunţ colectiv nr. 9063/20.02.2013 - Persoane juridice


Parteneri

Parteneri media

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, judeţul Covasna


Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Condiţii de participare

I. 1 funcţie publică de execuţie de Consilier (S), gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
•    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

II. 1 funcţie publică de execuţie de Consilier (S), gradul profesional asistent din cadrul Biroului Constatare, Impunere, Control - Persoane Fizice
•    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;
•    vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Resurse Umane (tel.: 0267-316957/ interior nr. 126).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe:
•    în data de 24 iulie 2013, ora 10 proba scrisă
•    în data de 26 iulie 2013, interviul


Anexe:

Acte necesare

Formular de înscriere

Biliografie - Compartimentul de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului

Biliografie - Biroul Constatare, Impunere, Control - Persoane Fizice

Adeverinţă

Declaraţie

 

-------------------

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe organizează
concurs de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

                
Înscrierea se face prin depunerea unei cereri la care se ataşează Mapa de concurs, precum şi Proiectul de management.

Termenul de depunere a documentaţiei de înscriere este: 28 iunie 2013, ora 12, la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, situată pe strada 1. Decembrie 1918 nr. 2.

Condiţii de participare:
- cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
- cunoaşte limba română;
- are capacitate  deplină de exerciţiu;
- are studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, de pregătire culturală şi experienţă managerială de cel puţin 4 ani; 
- este atestat oficial în domeniul managementului, dobândit prin participare la cursurile special organizate de către Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, instituţie aflată în subordinea Ministerului Culturii. În caz contrar, se angajează ca, în termen de un an de la semnarea contractului de management să participe la cursurile de atestare, urmând ca ordonatorul principal de credite să asigure în bugetul Teatrului condiţiile financiare corespunzătoare;
- nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie culturală din România;
- nu are condamnări penale pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- să aibă minimum 5 ani de activitate în domeniul artei teatrale;
- va avea reşedinţă în municipiul Sfântu Gheorghe pe întreaga perioadă a exercitării funcţiei de manager al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe;

Mapa de concurs (depus într-un singur exemplar) trebuie să conţină următoarele documente:
- curriculum vitae  (scris cu mână de către candidat);
- documentul de identitate  (în copie xerox);
- diploma de studii  (în copie xerox);
- actele de stare civilă  (în copie xerox);
- cartea de muncă (în copie xerox) şi adeverinţă cu privire la vechimea în muncă (în copie xerox);
- certificat de cazier judiciar  (în original);
- angajament scris al candidatului de a avea reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe pe întreaga perioadă a exercitării funcţiei de manager al Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe  (în original);

Proiectul de management (în scris, redactat în limba română, depus în două exemplare originale) trebuie să conţină prevederi organizatorice, financiare şi tehnice, conform prevederilor din Caietul de obiective, specificată la Cap. VI – Structura proiectului de management.

Concursul de proiecte de management se va desfăşura astfel: 
- etapa I: analizarea Proiectului de management, în perioada  1-8 iulie 2013, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
- etapa II: interviu, în ziua de 9 iulie 2013, începând de la orele 9, la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Informaţii detaliate referitoare la mapa de concurs, proiectul de management, caietul de obiective (bibliografia, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management), se pot consulta pe pagina web: www.sfantugheorgheinfo.ro,  iar documentația poate fi ridicată de la Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură al Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Informaţii suplimentare:
- aferente Caietului de obiective, se pot solicita de la Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe (telefon nr.: 0267/315324)
- aferente Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management, se pot obţine de la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe,  la nr. telefon: 0267/316957 int.144;

Anexe:

Anexa nr. 1: H.C.L. nr. 101/2013, caiet  de obiective (anexa nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 la caietul de obiective), regulament

Anexa nr. 1A la caietul de obiective

Anexa nr. 1B la caietul de obiective

Anexa nr. 2 la caietul de obiectivePrimăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează o amplă consultare publică privind investițiile majore propuse spre realizare pentru perioada 2015–2020.


În perioada 14-21 decembrie piscina acoperită din cadrul bazei de recreere și agrement va fi închisă datorită efectuării unor lucrări de mentenanță, după care se va relua programul de lucru obișnuit.


La faţa locului, primarul Antal Árpád şi şeful de şantier al antreprenorului au arătat  reprezentanţilor presei cum se construieşte Arena Sfântu Gheorghe. Arena sportivă multifuncţională, acoperită cu elemente de cupru şi sticlă, este gata în proporţie de 70%. La momentul actual lucrează în jur de 70 de muncitori, însă pe parcursul lucrărilor au fost şi perioade în care au lucrat 200 de oameni la construcţia acestei arene.


Scopul activităţii Fundaţiei Comunitare Covasna, din septembrie 2015, intitulată ”Pedalează pentru un scop bun!”, realizată împreună cu Primăria Sfântu Gheorghe, a fost amplasarea de panouri de baschet în diferite cartiere ale oraşului.


În conformitate cu hotărârea nr. 24/2017 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului pe anul 2016 al Casei de Cultură Kónya Ádám, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe publică raportul de activitate pentru evaluarea managementului Casei de Cultură Kónya Ádám și rezultatul final al evaluării.
 


Informăm toți locuitorii, că în perioada cuprinsă între 18 aprilie-23 mai Unitatea Militară. 01297 din Brăila va exersa în județul Covasna, iar activitatea unității va atinge și orașul Sfântu Gheorghe.


În perioada 31 august – 3 septembrie, numeroasele producții teatrale, muzicale și artistice au adus o energie proaspătă, revigorantă municipiului Sfântu Gheorghe. Anul acesta, festivalul pulzArt a fost caracterizat printr-o puternică prezență internațională, municipiul găzduind artiști din Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, Austria, Japonia și Ungaria, cât și artiști locali.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2


În conformitate cu Hotărârea nr. 287/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe organizează licitaţie publică deschisă fără preselecţie cu oferte în plicuri sigilate, pentru vânzarea imobilului „ Hotel Bodoc”  situat în str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,  proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe.
Documentaţia poate fi studiată şi procurată la sediul Primăriei, Biroul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură.
Ofertele pot fi depuse până la data de 30 octombrie 2017, orele 10:00 la sediul primăriei, Biroul Relaţii cu Publicul, iar şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 30 octombrie 2017, ora 11:00, la sediul primăriei, în camera 38.
Autoritatea contractantă: Municipiul Sfântu Gheorghe cu sediul în Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie 1918 nr.2, jud. Covasna, fax: 0267/311-243, e-mail info@sepsi.ro, tel: 0267/316-957, interior 114.


Persoană contact
Veress Ildikó, director executiv

Date contact

Număr telefon: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Alte informaţii: Primăria, camera 23

 

Prezentarea activităţii biroului:

Biroul buget, contabilitate coordonează din punct de vedere economic-financiar Primăria şi instituţiile finanţate din bugetul local.

Cea mai importantă sarcină a biroului este alcătuirea proiectului de buget, repartizarea sumelor cuprinse în buget pentru instituţiile subordonate, precum şi urmărirea încadrării cheltuielilor în planurile aprobate.

Din bugetul local sunt repartizate fonduri pentru întreţinerea şi funcţionarea a 31 de unităţi subordonate. Aceste instituţii sunt următoarele: 23 centre bugetare de învăţământ, 4 instituţii culturale (Teatrul Tamási Áron, Teatrul Andrei Mureşanu, Ansamblul de Dansuri Trei Scaune, Casa de Cultură Municipală), Centrul de Sanguină, 2 instituţii de asistenţă socială (Direcţia de Asistenţă Comunitară, Căminul de Bătrâni Zathurecky Berta) şi Politia Comunitară.


Persoană contact
Veress Ildikó, director executiv

Date contact

Număr telefon: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Alte informaţii: Primăria, camera 23


Prezentarea activităţii biroului:

Biroul buget, contabilitate coordonează din punct de vedere economic-financiar Primăria şi instituţiile finanţate din bugetul local.

Cea mai importantă sarcină a biroului este alcătuirea proiectului de buget, repartizarea sumelor cuprinse în buget pentru instituţiile subordonate, precum şi urmărirea încadrării cheltuielilor în planurile aprobate.

Din bugetul local sunt repartizate fonduri pentru întreţinerea şi funcţionarea a 31 de unităţi subordonate. Aceste instituţii sunt următoarele: 23 centre bugetare de învăţământ, 4 instituţii culturale (Teatrul Tamási Áron, Teatrul Andrei Mureşanu, Ansamblul de Dansuri Trei Scaune, Casa de Cultură Municipală), Centrul de Sanguină, 2 instituţii de asistenţă socială (Direcţia de Asistenţă Comunitară, Căminul de Bătrâni Zathurecky Berta) şi Politia Comunitară.


Persoană contact
Veress Ildikó, director executiv

Date contact

Număr telefon: 0040 267 313615
Fax: 0040 267 313615
E-mail: ildiko.veress@sepsi.ro
Alte informaţii: Primăria, camera 22Prezentarea activităţii biroului:

Serviciul Patrimoniu Propriu este subordonat Primarului mun. Sf. Gheorghe şi este organizat în două birouri coordonate de către şeful serviciului:

 • Biroul Administrativ
 • Biroul Pază şi Ordine
birouri care asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestora cu privire la evidenţa şi buna gospodărire a valorilor patrimoniale, a altor mijloace şi materiale aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei, buna lor funcţionare precum şi paza şi integritatea acestora.

 

În acest sens atribuţiile principale ale serviciului sunt :

 

Biroul Administrativ:
 • asigură buna gospodărire a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei
 • ţine evidenţa tehnico-operativă şi asigură repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul;
 • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirii
 • întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili
 • controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale
 • face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare
 • asigură încheierea şi executarea contractelor pentru lumină, apă şi diverse prestări de servicii şi ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor şi a altor materiale de consum
 • organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilului Primăriei
 • face propuneri pentru planul de investiţii şi reparaţii privind imobilul, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe, urmăreşte realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepţiilor
 • emite comenzile pentru aprovizionarea cu materiale de întreţinere, inventar gospodăresc şi rechizite de birou
 • organizează şi asigură depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentelor şi a rechizitelor de birou
 • organizează activitatea parcului auto, ţine evidenţa curselor cât şi a reviziilor ( reparaţiilor ) necesare pentru buna funcţionare a autovehicolelor
 • organizează şi asigură accesul în sediul Primăriei, precum şi paza generală a imobilului
 • asigură multiplicarea documentelor la copiatoare;
 • asigură efectuarea convorbirilor telefonice prin centrala telefonică proprie a instituţiei
Biroul Pază şi Ordine:
 • asigură buna gospodărire a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei
 • asigură  paza instituţiei şi accesul în sediu conform Planului de pază al Primăriei
 • asigură  aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în imobil, şi  evacuarea  personalului şi a materialelor în caz de incendiu.

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, se aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád – András, referitoare la elaborarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 87/2004 privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe, care va fi supus analizei, avizării şi adoptării Consiliului Local al municipiului în cadrul şedinţei din luna iulie 2009.
Textul complet al proiectului de hotărâre va fi afişat la sediul Primăriei, respectiv va putea fi consultat pe pagina web www.sfantugheorgheinfo.ro.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând şi numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul sau la adresa e-mail:zelinda@sepsi.ro până la data de 29.06.2009.

Afişare pagină: 24010Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină